بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

واكسن ميوه اي بجاي واكسن تزريقي

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران


امكانپذير‏ آينده‌‏ سال‌‏ چهار‏ در‏ حيوانات‌ ، ‏ براي‌‏ گياهي‌‏ واكسنهاي‌‏ تهيه‌‏
نياز‏ بيشتري‌‏ تحقيقات‌‏ به‌‏ واكسنها ، ‏ از‏ انساني‌‏ استفاده‌‏ است‌ ، اما‏
دارد‏
امكانپذير‏ را‏ گياهان‌‏ سوي‌‏ به‌‏ دوباره‌‏ رويكرد‏ ژنتيك‌ ، ‏ مهندسي‌‏ روشهاي‌‏
ساخته‌است‌‏
جايگزين‌‏ درقرن‌ 21‏ مي‌شود ، ‏ تهيه‌‏ ژنتيك‌‏ مهندسي‌‏ روشهاي‌‏ با‏ كه‌‏ موزي‌‏ مصرف‌‏
.شد‏ خواهد‏ تزريق‌واكسن‌‏
تغييرات‌‏ ايجاد‏ تابا‏ اميدوارند‏ دانشمندان‌‏ رويتر ، ‏ خبرگزاري‌‏ گزارش‌‏ به‌‏
بروز‏ از‏ پيشگيري‌‏ براي‌‏ قيمتي‌‏ ارزان‌‏ واكسن‌هاي‌‏ گياهان‌ ، ‏ در‏ ژنتيكي‌‏
جاي‌‏ به‌‏ دور‏ چندان‌‏ نه‌‏ آينده‌اي‌‏ در‏ صورت‌ ، ‏ اين‌‏ در‏.كنند‏تهيه‌‏ بيماري‌ها‏
مصرف‌‏ ژنتيك‌‏ مهندسي‌‏ روشهاي‌‏ با‏ شده‌‏ تهيه‌‏ ميوه‌هاي‌‏ مي‌توان‌‏ واكسن‌ ، ‏ تزريق‌‏
از‏ قرن‌ 21 ، ‏ كودكان‌‏ گونه‌ ، ‏ بدين‌‏يافت‌‏مصونيت‌‏ بيماري‌ها‏ مقابل‌‏ در‏ و‏ كرد‏
موز‏ واكسن‌ ، ‏ تزريق‌‏ جاي‌‏ به‌‏ و‏ يافته‌‏ رهايي‌‏ مختلف‌‏ واكسن‌هاي‌‏ سوزن‌‏ درد‏ شر‏
خواهند‏ مصرف‌‏ است‌ ، ‏ شده‌‏ تهيه‌‏ ژنتيك‌‏ مهندسي‌‏ روشهاي‌‏ با‏ كه‌‏ را‏ سيبي‌‏ يا‏ و‏
.كرد‏
:مي‌نويسد‏ مورد‏ اين‌‏ در‏ اخيرش‌‏ مقاله‌‏ در‏ دانشگاه‌كرنل‌‏ از‏ آرزن‌‏ چارلز‏
در‏ دسترسي‌‏ قابل‌‏ و‏ ارزان‌‏ روشي‌‏ به‌‏ دستيابي‌‏ گياهان‌ ، ‏ از‏ واكسن‌‏ تهيه‌‏ هدف‌‏
وبا‏ چون‌‏ كشنده‌اي‌‏ بيماري‌هاي‌‏ شر‏ از‏ را‏ آنان‌‏ تا‏ بوده‌‏ سوم‌‏ جهان‌‏ كشورهاي‌‏
از‏ واكسن‌‏ تهيه‌‏ طرح‌‏ سرپرست‌‏ كوبيت‌ ، ‏ ايان‌‏.بخشد‏رهايي‌‏ ميكربي‌‏ اسهال‌‏ و‏
به‌‏ گياهي‌‏ واكسن‌‏ آينده‌ ، ‏ دهه‌‏ در‏:مي‌گويد‏ژنتيك‌ ، ‏ مهندسي‌‏ كمك‌‏ به‌‏ ميوه‌ها‏
پژوهشگران‌‏ اكنون‌ ، ‏.گرفت‌‏خواهد‏ قرار‏ انسانها‏ استفاده‌‏ مورد‏ وسيعي‌‏ صورت‌‏
طرح‌‏ اجراي‌‏ براي‌‏ مناسب‏ گياهان‌‏ يافتن‌‏ صدد‏ در‏ مختلف‌ ، ‏ گياهان‌‏ كشت‌‏ با‏
با‏ پژوهشگران‌ ، ‏ ابتدا‏:است‌‏گونه‌‏ بدين‌‏ كار‏ روش‌‏.هستند‏واكسن‌‏ تهيه‌‏
برگ‌‏ يك‌‏ به‌‏ را‏ آن‌‏ آزمايشگاه‌ ، ‏ در‏ نظر‏ مورد‏ ويروس‌‏ در‏ تغييراتي‌‏ ايجاد‏
به‌‏ مزبور‏ ويروس‌‏ گياه‌ ، ‏ اين‌‏ رشد‏ با‏ همزمان‌‏ سپس‌‏ ;مي‌سازند‏منتقل‌‏ گياه‌‏
گياه‌‏ بخشهاي‌‏ ويروس‌تمام‌‏ سرانجام‌‏ ;مي‌يابد‏راه‌‏ نيز‏ گياه‌‏ قسمتهاي‌‏ ساير‏
آن‌‏ در‏ پژوهشگران‌‏ قبلا‏ كه‌‏ تغييراتي‌‏ دليل‌‏ به‌‏ ولي‌‏ برمي‌گيرد ، ‏ در‏ را‏
اين‌‏ كه‌‏ دارد‏ اعتقاد‏ كوبيت‌‏.نمي‌كند‏نابود‏ را‏ گياه‌‏ كرده‌اند ، ‏ ايجاد‏
تغييرات‌‏ كه‌‏ ديگر‏ روشهاي‌‏ در‏ زيرا‏ ;است‌‏كارآمدتر‏ روشها‏ ساير‏ از‏ روش‌ ، ‏
دشوارتر‏ ويروس‌ ، ‏ جداسازي‌‏ مرحله‌‏ مي‌گيرد ، ‏ صورت‌‏ خودگياه‌‏ در‏ ژنتيكي‌‏
خورد‏ و‏ كنده‌‏ آن‌‏ برگهاي‌‏ گياه‌ ، رشد‏ از‏ روش‌ ، پس‌‏ اين‌‏ در‏ اما‏بود‏خواهد‏
هر‏ در‏ گرم‌‏ دو‏ تقريبا‏ است‌كه‌‏ جداسازي‌‏ نيز‏ بعدي‌‏ مرحله‌‏ مي‌شوند ، ‏
به‌كارگيري‌روشهاي‌‏ با‏.بود‏خواهد‏ واكسن‌‏ تهيه‌‏ مناسب‏ آن‌ ، ‏ كيلوگرم‌‏
واكسن‌‏ تهيه‌‏.كرد‏تهيه‌‏ واكسن‌‏ نيز‏ دام‌ها‏ و‏ حيوانات‌‏ براي‌‏ مي‌توان‌‏ مشابه‌‏
خواهد‏ مصرف‌‏ بازار‏ به‌‏ زودتر‏ و‏ بوده‌‏ ساده‌تر‏ بسيار‏ حيوانات‌‏ براي‌‏
.رسيد‏
طرحهاي‌‏ مي‌دهد ، ‏ انجام‌‏ را‏ گياهي‌‏ واكسن‌‏ تهيه‌‏ تحقيقات‌‏ كه‌‏ شركتي‌‏ اكسيس‌‏
سرخك‌ ، ‏ مالاريا ، ‏ ايدز ، ‏ بيماري‌هاي‌‏ براي‌‏ واكسن‌‏ تهيه‌‏ مورد‏ پژوهشي‌در‏
همچنين‌‏ شركت‌ ، ‏ اين‌‏ پژوهشگران‌‏.دارد‏دست‌‏ در‏ را‏ انفلوآنزا‏ و‏ ب‏ هپاتيت‌‏
سرطان‌‏ درمان‌‏ و‏ قارچي‌‏ عفونت‌هاي‌‏ با‏ مقابله‌‏ تازه‌‏ راههاي‌‏ يافتن‌‏ صدد‏ در‏
حيوانات‌ ، ‏ گياهي‌براي‌‏ واكسن‌هاي‌‏ تهيه‌‏ گفته‌كوبيت‌ ، ‏ به‌‏.هستند‏روده‌‏
اين‌‏ از‏ انساني‌‏ استفاده‌‏ اما‏ ;بود‏خواهد‏ امكان‌پذير‏ آينده‌‏ چهارسال‌‏ در‏
دانشمندان‌ ، ‏ رو‏ اين‌‏ از‏ ;دارد‏نياز‏ بيشتري‌‏ مطالعات‌‏ و‏ تحقيقات‌‏ واكسن‌ها ، ‏
.مي‌دانند‏ قطعي‌‏ آينده‌‏ سال‌‏ هشت‌‏ در‏ را‏ فوق‌‏ واكسن‌هاي‌‏ از‏ انساني‌‏ استفاده‌‏
سال‌‏ از 50‏ اما‏ ;بودند‏گياهي‌‏ مصرفي‌ ، ‏ داروهاي‌‏ بيشتر‏ گذشته‌ ، ‏ سال‌‏ تا 50‏
تهيه‌‏ داروسازي‌‏ آزمايشگاههاي‌‏ در‏ جديد‏ داروهاي‌‏ اغلب‏ تاكنون‌‏ گذشته‌‏
به‌‏ دوباره‌‏ رويكرد‏ ژنتيك‌‏ مهندسي‌‏ روشهاي‌‏ از‏ استفاده‌‏ امروزه‌ ، ‏.شده‌اند‏
استفاده‌‏ دارند‏ اعتقاد‏ پژوهشگران‌‏.است‌‏ساخته‌‏ امكان‌پذير‏ را‏ گياهان‌‏ سوي‌‏
.بود‏ خواهد‏ ارزان‌تر‏ بسيار‏ واكسن‌‏ ساخت‌‏ در‏ گياهان‌‏ از‏
برايتون‌‏ در‏ دانشگاه‌ساسكس‌‏ در‏ بيوشيمي‌‏ استاد‏ برك‌‏ دكترجوليان‌‏
و‏ انگاشت‌‏ ساده‌‏ نبايد‏ را‏ واكسن‌ها‏ گونه‌‏ اين‌‏ تهيه‌‏ كار‏:انگليس‌مي‌گويد‏
از‏ استفاده‌‏ چگونگي‌‏ كنترل‌‏ توانايي‌‏ كه‌‏ دهند‏ نشان‌‏ ژنتيك‌بايد‏ مهندسان‌‏
مورد‏ اين‌‏ در‏ دكترگريگوري‌‏.دارند‏را‏ كرده‌اند‏ تهيه‌‏ كه‌‏ واكسن‌هايي‌‏
از‏ استفاده‌‏ با‏ سيبزميني‌‏ تهيه‌‏ در‏ حال‌‏ به‌‏ تا‏ كه‌‏ پيشرفتهايي‌‏:مي‌گويد‏
اين‌‏ كه‌‏ است‌‏ آن‌‏ دهنده‌‏ نشان‌‏ است‌ ، ‏ گرفته‌‏ صورت‌‏ ژنتيك‌‏ مهندسي‌‏ روشهاي‌‏
اين‌‏ خوراندن‌‏ با‏ توانسته‌اند‏ پژوهشگران‌‏.يافت‌‏خواهند‏ تحقق‌‏ نظريه‌ها‏
ايمن‌‏ بيماري‌ها‏ عليه‌‏ را‏ آنان‌‏ آزمايشگاهي‌ ، ‏ موشهاي‌‏ به‌‏ سيبزميني‌ها‏
.مي‌دهند‏ دست‌‏ از‏ را‏ خود‏ خاصيب‏ پخته‌شدن‌ ، ‏ از‏ پس‌‏ سيبزميني‌ها‏ اين‌‏سازند‏
براي‌‏ واكسن‌‏ تهيه‌‏ براي‌‏ را‏ ويژه‌موز‏ به‌‏ خام‌‏ ميوه‌هاي‌‏ پژوهشگران‌ ، ‏
براي‌‏ مختلف‌‏ رنگهاي‌‏ به‌‏ موز‏ تهيه‌‏.داده‌اند‏تشخيص‌‏ مناسبتر‏ انسانها‏
اين‌‏ اساسي‌‏ اهداف‌‏ از‏ مختلف‌ ، ‏ بيماري‌هاي‌‏ مقابل‌‏ در‏ مصونيت‌‏ ايجاد‏
خواهد‏ قرار‏ همگان‌‏ استفاده‌‏ مورد‏ نزديك‌‏ آينده‌اي‌‏ در‏ كه‌‏ است‌‏ پژوهشگران‌‏
.گرفت‌‏

 بازگشت به صفحه اول واكسيناسيون

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved