بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

ضوابط و شرايط تاسيس داروخانه

ماده 1 – اهداف :
1- توزيع بهينه و هدفمند شدن فعاليتهاي داروسازان درمناطق مختلف كشور
2- ارج نهادن به سابقه اشتغال درحرفه داروسازي
3- شفاف سازي وضعيت تاسيس داروخانه توسط داروساز پس از فارغ التحصيلي
4- تسهيل امور تاسيس داروخانه

ماده 2- با درنظر گرفتن حد نصاب جمعيتي ( با توجه به ماده 11 آئين نامه و تبصره هاي آن ) هر فرد واجد شرايط ميتواند با كسب حد نصاب امتيازهاي زير ( معيار كسب امتياز ، جدول امتيازات مناطق مصوبه هيئت دولت و دردست انجام معاونت درمان درخصوص امتياز پزشكان مي باشد ) و تاييد صلاحيت از سوي كميسيون قانوني ماده 20 طبق ضوابط اقدام به تاسيس داروخانه نمايد :
الف – 2750 امتياز درشهرهاي تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز و تبريز
ب – 2600 امتياز درساير شهرها با جمعيت 500 هزار نفر و بيشتر
ج – 2500 امتياز درشهرهاي با جمعيت 300 الي 500 هزار نفر
د – 2400 امتياز درشهرهاي با جمعيت 200 الي 300 هزار نفر
ه – 2300 امتياز درشهرهاي با جمعيت 100 الي 200 هزار نفر
و -  2200 امتياز درشهرهاي با جمعيت 50 الي 100 هزار نفر
ز-  1500 امتياز در ساير مناطق ( شهر / روستا ) با جمعيت زير 50 هزار نفر

تبصره 1 – درصورت نياز به تاسيس داروخانه درشهرهاي با جمعيت بيش از 50 هزار نفر و عدم وجود متقاضي در آن شهر ها كه واجد حد نصاب امتياز مربوطه باشد ، دانشگاه علوم پزشكي مي تواند با استعلام از طريق جرايد كثيرالانتشار و دادن فرصت لازم از بين متقاضيان محل مورد نظر فرد داوطلب كه حداقل داراي 70 درصد امتياز مربوطه ( بدون احتساب امتياز مدرك تحصيلي ) مي باشد را به كميسيون ماده 20 معرفي نمايد 0 داروخانه هايي كه با توجه به اين تبصره تاسيس مي گردندتا 5 سال حق انتقال محل ندارند 0
تبصره 2- با توجه به مدرك تحصيلي متقاضي امتيازهاي زير به امتيازهاي كسب شده توسط متقاضي اضافه خواهد شد :
با درجه دكتراي تخصصي داروسازي                          2250 امتياز
دكتراي عموم داروسازي                                              2000 امتياز
فوق ليسانس داروسازي                                               1750 امتياز
ليسانس داروسازي                                                        1500 امتياز
كمتر از ليسانس داروسازي                                           500 امتياز

ماده 3 – شرايط كسب امتياز :
1- 3- كسب امتياز جهت تاسيس داروخانه با توجه به اشتغال متقاضي با مدرك تحصيلي معتبر و با ارائه گواهي هاي معتبر زير ميسر مي باشد :
الف ) ارائه گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه با توجه به مجوز كميسيون قانوني ماده 20
ب ) اشتغال با مدرك داروسازي درمراكز دولتي با ارائه حكم كارگزيني و تائيديه محل اشتغال
ج ) اشتغال با مدرك داروسازي درمراكز غير دولتي ( به جز مسئوليت فني داروخانه ) با ارائه گواهي از محل كار و تائيديه خدمت متقاضي درآن محل در شعبه سازمان تامين اجتماعي مربوطه
د ) گواهي خدمت درطرح الزام و پيام آوران بهداشت و طرح تامين نيروي انساني گروه پزشكي از محل اعزام و تائيديه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا گواهي پايان طرح

تبصره 1 : جهت احتساب امتياز اشتغال ، امتياز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضي ملاك مي باشد 0
تبصره 2 :
درصورت اشتغال همزمان متقاضي در بيش از يكي از موارد فوق ، تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسب نموده قابل محاسبه خواهد بود 0
تبصره 3 : جهت احتساب حد نصاب امتياز متقاضي ( کارمند رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي ) =8/0 * ( امتياز آخرين مدرک تحصيلي متقاضي - امتياز تاسيس داروخانه در محل مورد نظر ) 
2-3- درصورت بومي بودن فرد متقاضي                        60 امتياز
-  ( مجموع بومي بودن دراستان 30 امتياز و درشهرستان 30 امتياز )

تبصره : افرادي مي توانند از امتياز بومي بودن بهره مند گردند كه محل تولد آنان در آن استان با محل داروخانه مورد درخواست يكي بوده و همچنين يكي از مقاطع تحصيلي خود را درهمان محل سپري كرده باشند و يا متولد محل نبوده و سه مقطع تحصيلي خود را در محل مورد درخواست طي نموده يا پنج سال سابقه اشتغال با مدرك داروسازي درمحل مورد تقاضا داشته باشند 0
3-3- ا
متيازات ويژه ايثارگران داروساز :
الف – رزمندگان با تائيد نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروهاي نظامي با ارائه گواهي از ستاد مشترك نيروي مربوطه و جهادگران با ارائه گواهي از وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هرماه خدمت  10 امتياز ( امتياز خدمت كمتر از يك ماه با محاسبه تعيين
مي گردد ) 0
ب – جانبازان با تائيد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز ، با 25 درصد جانبازي 50 امتياز   و از 25 درصد به بالا به ازاي افزايش هر
  5درصد جانبازي 30 امتياز

تبصره : جانبازان 70 درصد و بالاتر ، به شرط بومي بودن ( طبق بند 2-3 ) خارج از نوبت و با تائيد كميسيون قانوني ماده 20 اجازه تاسيس داروخانه را خواهند داشت 0
ج – آزادگان با تائيد ستاد آزادگان به ازاي هرماه اسارت                 10 امتياز

تبصره :
آزادگان با بيش از 8 سال اسارت نيز مطابق تبصره بند ب – 3 – 3 فوق الذكر مي توانند اقدام به تاسيس داروخانه نمايند 0
د ) خانواده شهدا : فرزند شهيد                 200 امتياز

همسر شهيد ( درصورتي كه ازدواج ننموده باشد ) و پدر و مادر شهيد                 150 امتياز

برادر و خواهر شهيد          50 امتياز و درصورت تك برادر و تك خواهر بودن        100 امتياز

تذكر : امتيازهاي ويژه ايثارگري حداكثر تا 200 امتياز و منحصرا“ براي يكبار تاسيس داروخانه دركل كشور اعطا خواهد شد 0
4-3- افرادي كه قبلا درنوبت تاسيس داروخانه قرار گرفته و با اخذ موافقت از كميسيون قانوني ماده 20 و تاسيس داروخانه اقدام به انتقال سرمايه آن ( از تاريخ 1/11/70 به بعد ) نموده اند ، جهت تاسيس مجدد سابقه اشتغال فرد ( با توجه به بند 1-3 ) از تاريخ انتقال سرمايه داروخانه با توجه به راي كميسيون ماده 20 محاسبه مي گردد 0
5-3-
درصورتي كه مجوز تاسيس داروخانه به علت تخلف از قانون توسط كميسيون قانوني ماده 20 لغو گردد درثبت نام مجدد جهت تاسيس داروخانه نيمي از مجموع امتياز احراز شده توسط متقاضي ( به جز امتياز مربوط به مدرك تحصيلي با توجه به تبصره ماده 3 همين مجموعه ) كسر خواهد شد
ماده 4 – پس از كسب حد نصاب امتياز :
پس از ارائه مدارك متقاضي دال بر كسب حد نصاب امتياز براي محل مورد تقاضا و تائيد آن توسط دانشگاه علوم پزشكي ثبت نام صورت مي گيرد
1-4- در زمان ثبت نام از متقاضي تاسيس داروخانه دريك محل از سوي دانشگاه علوم پزشكي ، فرد نبايد واجد داروخانه باشد 0
تبصره : افرادي كه قبلا در نوبت تاسيس داروخانه درمناطق ( سه پنجم و سه و نيم پنجم ) قرار گرفته و با كسب موافقت از كميسيون قانوني ماده 20 اقدام به تاسيس داروخانه نموده اند ، مي توانند بدون ابطال داروخانه خود متقاضي تاسيس داروخانه در محل ديگر باشند و درصورت حائز شرايط بودن جهت تاسيس داروخانه درمحل ديگر همزمان اقدام به ابطال داروخانه قبلي نمايند 0
2-4- هر فرد مي تواند درمناطق مختلف ( سه شهر و روستاي تابعه هر دانشگاه ) متقاضي تاسيس داروخانه روزانه و شبانه روزي باشد 0
3-4- درصورت وجود چند متقاضي جهت تاسيس داروخانه دريك محل ، اولويت تاسيس داروخانه با فردي است كه تقدم درخواست داشته باشد
تبصره : چنانچه تاريخ ثبت نام متقاضيان دريك روز باشد ، اولويت با كسي است كه امتياز بيشتري كسب نموده است 0
ضوابط انتقال سرمايه داروخانه :
1- موسس داروخانه تا 5 سال پس ازتاسيس (اعم از تاسيس با اولويت بندي يا دريافت سرمايه داروخانه ) ، حق واگذاري آنرا ندارد 0
2- موسس داروخانه پس از انتقال سرمايه داروخانه خود تا 10 سال نمي تواند متقاضي دريافت سرمايه داروخانه ديگري درهمان روستا يا شهر باشد
3- انتقال گيرنده با
حد نصاب امتياز گيرنده سرمايه داروخانه = 6/0 * (امتياز آخرين مدرک تحصيلي متقاضي - امتياز تاسيس داروخانه در محل مورد نظر)مورد تقاضا و بدون رعايت نوبت مي تواند سرمايه داروخانه را دريافت نمايد 0
4- انتقال سرمايه داروخانه اي كه موسس آن فوت نموده به ورثه اي كه داروساز يا دانشجوي داروسازي باشد ، بدون كسب حد نصاب امتياز و با تائيد كميسيون قانوني ماده 20 بلا مانع است درغير اين صورت مطابق بند 3 فوق اقدام مي گردد 0

بازگشت به صفحه اصلي قوانين و تعرفه هاي پزشكي

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved