بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه

توجه : هنگام  اشاره به مورد بيماري شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد

بخش نهم: بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي

بند 37: مشمولان مبتلا به بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهندنمود.

بند 1- اعمال جراحي روي كبد، كيسه صفرا، مجاري صفراوي . پانكراس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- فيبروز و سيروز كبدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- آسيت به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- كيست هاي دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- همانژيوم كبدي:

الف) بزرگتر از 40 ميلي ليتر معاف دائم.

ب) كوچكتر از 40 ميلي ليتر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- سنگ كيسه صفرا و مجاري صفراوي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي مادرزادي و اكتسابي مجاري صفراوي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- پورتال هايپرتانسيون به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- هپاتيت هاي مزمن به هر دليل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- بيماريهاي متابوليك كبدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- بيماريهاي عروقي كبد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- پانكراتيت:

الف) حاد 6 ماده معاف موقت.

ب) مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- لب حلقوي پانكراس، سنگهاي پانكراس، كيستهاي پانكراس، فيستول پانكراس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- اسپلنكتومي يا فقدان مادرزادي طحال معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- اسپلنومکالي قابل لمس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- تومورهاي خلف صفاتي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- فيستولهاي مقعدي فوق اسفنكتري و بين اسفنكتري معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- فيستولهاي نافي و پپلونيدال در كليه موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- بواسپرهاي داخلي با درجه هاي 3 و 4 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- فتق هاي جدار شكم ( داخلي و خارجي) و ديافراگماتيك.

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده عود كرده معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتي ندارد.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- مگاكولون با اختلالات عملي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- كليه بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش (IBD ) به ثبوت رسيده مانند كرون، كوليت، اولسر و… معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- سندرمهاي سوء جذب ( مانند بيماري سلياك، اسپروي تروپيكال، بيماري ويپل) و تلانژكتازي عروق روده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- تنگيهاي كولون وركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كليه سندرمهاي پوليپوزير و انواع پوليپهاي همراه با عوارض معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- پرولاپس ركتوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- سيكاتريسهاي عمل جراحي روي شكم با اندازه بيش از 20 سانتي متر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- هرگونه اعمال جراحي روي دستگاه گوارش كه توليد اختلالات گوارشي كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتي از عضو ( بجز آپانديس) شده باشد و يا آناستوموز شده و يا چسبندگي وسيع ايجاد كرده باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- بيماريهاي پپتيك مقاوم به درمان و يا همراه با عوارض ( انسداد، سوراخ شدگي، خونريزي ) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- دیورتيكولهاي مري، معده، اثني عشر و ديورتيكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- آشالازي ( عمل شده و نشده) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- بي اختياري مدفوع مادرزادي و اكتسابي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- پريتونيتهاي مزمن ( از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركي – سلي- قارچي) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- سل دستگاه گوارش معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- وجود اجسام خارجي داخل شكم:

الف) با عوارض معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- تمام فلاپهاي پديگوله عضلاني ،آزاد:

الف) اگر نقص عضو يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) ساير موارد بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- ديورتيكول مكل:

الف) با عارضه معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- هپاتومگالي شديد به هر علت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- آبسه هاي چركي و آميبي كبد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 40- خونوريزيهاي مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 41- بيماري كليگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبين جانسون و روتور معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 42- بيماري ژيلبرت خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 43- ازوفاژيتها:

الف) ازوفاژيت شديد كه منجر به اولسربارت شده يا ديسپلازي شديد ( گزارش پاتولژي) داده باشد معاف دائم.

ب) ازوفاژيت در مراحل يك تا چهار معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 44- فيستول وريدي شرياني اندام فوقاني و تحتاني مادرزادي ياتروماتيك.

الف) همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.

ب) بدون اختلال شديد معاف از رزم.


بازگشت به صفحه اصلي ليست بيماريها

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved