بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه

توجه : هنگام  اشاره به مورد بيماري شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد

بخش يازدهم: بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي

ماده 39: مشمولان مبتلا به بيماريهاي دستگاه ادراري تناسلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1- انسداد ادراري به دلايل عضوي يا عفوني يا فونكسيوني:

الف) در صورتيكه برطرف كردن انسداد امكان پذير باشد خدمات غيرزرمي.

ب) در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2- برگشت ادرار به حالب ها:

الف) اگر دو طرفي يا يك طرفه شديد باشد معاف دائم.

ب) يك طرفه و خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3- بيماريهاي عفوني مزمن (سلي، ميكروبي، انگلي، قارچي) كليه، لگنچه، حلب، مثانه، بيضه ها، مجاري ادرار هر يك به تفكيك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4- سنگهاي حالب، كليه، پروستات، مثانه و سنگهاي شاخ گوزني و تفروكلسينوز:

الف) در صورتيكه انسداد ايجاد كرده باشد معاف دائم.

ب) در صورت عدم ايجاد انسداد معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5- سنگهاي حالب، كليه، مثانه عمل شده خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6- تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجاري ادراري تناسلي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7- بيماريهاي رتروپريتوان، فيبروزر رتروپريتوان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم و كيست هاي رتروپريتوان معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8- بيماريهاي طبي كليه: سندروم نفروتيك، گلومر و لونفريت مزمن، پيلونفريت مزمن، بيماريهاي كلاژن كليه، پروتئين اوري بيش از 300 ميلي گرم و هماتوري اسانسيل و نارسايي مزمن كليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9- گلومرولونفريت و پيلونفريت حاد 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10- هيدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11- نفركتومي يك طرفه، نفركتومي پارسيل ويپلو پلاستي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12- كليه نعل اسبي- كليه اكتوپيك داخل لگن اکتوپی يك طرفه ( يعني هر دو كليه در يك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13- پتوزكليه:

الف) درجه 2 خدمات غيررزمي.

ب) درجه 3 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14- هيپوپلازي و آپلازی و آژنزي كليه معاف دائم.

تبصره: هيپوپلازي يك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15- كليه ميان اسفنجي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16- فيستول سيستم ادراري به دستگاه گوارش يا پوست معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17- نكروزكورتكس كليه:

الف) در صورتي كه منجر به نارسايي يا كم كاري كليه شده باشد معاف دائم.

ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18- پيوند كليه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19- بيماريهاي عروقي كليه مثل: آنوريسم شريان كليوي، انفاركتوس كليه، ترومبوز وريد كلیوي، فيستول شرياني وريدي، آنوريسم شرياني وريدي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20- دوبليكاسيون حالب در صورتي كه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21- مکااورتر خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22- بيدرواورتر معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23- اورتروسل يك طرفي يا دو طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24- مثانه نوروژينك معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25- كاهش ظرفيت مثانه به دلايل اعمال جراحي قبلي پاسیستيت و يا راديوتراپي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26- سيستكتومي توتال و پارسيل معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 27- تنگي كردن مثانه:

الف) بدون عارضه خدمات غيررزمي.

ب) در صورتي كه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهارنظر شود.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 28- از بين رفتن قدرت انقباضي كردن مثانه كه منجر به بي اختياري ادرار شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 29- هيپوسپادياز تنه آلت و ميان دو راه معاف دائم ( هيپوسپادياز درجه يك مانع خدمتي ندارد)


--------------------------------------------------------------------------------

بند 30- اپیسپادیاز معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 31- انواع فيستولهاي مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرينه و اسكروتوم معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 32- بيماري پيروني:

الف) نوع شديد معاف دائم.

ب) نوع خفيف خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 33- ديورتيكول مجرا معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 34- تنگي شديد مجرا، انواع والوهاي مجراي خلفي، تومورهاي خوش خيم و بدخيم مجرا اورتريت هاي مزمن غيرقابل درمان معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 35- بيماريهاي مقاربتي اگر در ناحيه انتهايي مجرا و آلت دفرماسيون ايجاد كرده يا به فيبروز و يا تنگي مجرا منجر شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 36- هيدروسل:

الف) نوع حجيم معاف دائم.

ب) ساير موارد خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 37- واريكوسل:

الف) درجه 1 و 2 خدمات غيررزمي.

ب) درجه 3 معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 38- لورسيون حاد بيضه 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 39- اكتوپي و يا فقدان بيضه:

الف) دو طرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 40- آتروفي شديد بيضه:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 41- هماتوسل حاد 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 42- شكستگي آلت خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 43- اپي ديديمكتومي:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) يك طرفه خدمات غيررزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 44- فقدان آلت معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 45- ترمبوقلبيت وريدهاي سطحي آلت 6 ماه معاف موقت.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 46- دوجنسي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 47- بي اختياري ادراري و شب ادراري به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 48- تغيير مسير ادراري با عمل جراحي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 49- هيدروسل طناب منوي، ايپديديميت مزمن و كيست هاي طناب منوي خدمات غيررزمي.

بازگشت به صفحه اصلي ليست بيماريها

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved