پست الكترونيك پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران              Irteb  mail server

دقت كنيد: جهت جلوگيري از آلوده شدن سيستم شما و بدليل اينكه ويروسهاي متعددي  به آدرس پست الكترونيك  ارسال ميگردد ، از باز كردن پيغامهاي ناشناس ؛ مخصوصا آنهايي كه فايل همراه دارد خودداري نماييد

لطفا آدرس پست الكترونيك خود را بعنوان User ID  بطور كامل وارد كنيد .    مثال :           User ID: doc34@irteb.com