بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 منابع و مآخذهاي داروهاي گياهي  و گياهان دارويي

منابع انگليسي و لاتين

 

منابع فارسي

منابع فارسي

الف ـ منابع سنتي

1. بيروني، ابوريحان: صيدنه، به تصحيح و مقدمه عباس زرياب. انتشارات مركز نشر دانشگاهي، تهران 1370.

2. سينا، ابوعلي، القانون في طب، رم 1653.

3. سينا، ابوعلي قانون درطب، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي، جلد 1 تا 5، انتشارات دانشگاه تهران 1357-1361.

4. جرجاني، سيد اسماعيل: ذخيره خوارزمشاهي، به كوشش سعيدي سيرجاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1355.

5. رازي، محمد زكريا: الحاوي في‌الطب، حيدرآباد دكن، مطبعه دائره المعارف المعثمانيه، 1347.

6. هروي، قاسم بن يوسف ابونصري: ارشاد الزراعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

7. هروي، موفق‌الدين ابومنصورعلي: الابنيه عن حقائق الادويه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

8- عطار، زين‌الدين، اختيارات بديعي: تصحيح و تحشيه محمدتقي مير. انتشارات شركت دارويي پخش رازي، تهران 1371.

9. عقيلي، محمدحسين: قرابادين كبير، انتشارات كتابفروشي محمودي، تهران 1342.

10. مؤمن حسيني، محمد: تحفه‌المؤمنين، انتشارات كتابفروشي مصطفوي، تهران 1345.

 ب ـ منابع معاصر

1. افقهي، جمال‌الدين و فريدون بخت‌آور: مفردات پزشكي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تبريز (بدون تاريخ).

2. بهزاد، محمود: گياه شناسي، ترجمه، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني، تهران 1355.

3. ثابتي، حبيب‌الله: درختان و درختچه‌هاي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1344.

4. جوانشير، كريم: اكاليپتوس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1351.

5. زرگري، علي: گياهان داروئي، انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد، تهران 1352-1345.

6. صمصام شريعت، هادي، فريبرز معطر: فارماكوگنوزي (مفردات پزشكي)، 3 جلد.

7. صمصام شريعت، هادي، فريبرز معطر: گياهان داروئي سمي.

8. فاضل، جواد: طب و بهداشت در اسلام، انتشارات كتابفروشي اديبه، تهران 1340.

9. گونيلي، ابوالحسن: فرهنگ اصطلاحات كشاورزي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

10. مجتبائي، محسن و مهدي سمسار: كليات مفردات پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

11. مفيدي، علي: گياهان خارجي، ترجمه، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و انساني،‌ تهران 1356.

12. نامدار، مهدي و محسن مجتبائي، مفردات پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

13. نامدار، مهدي، محسن مجتبائي و مهدي سمسار: دولپه‌هاي داروئي جداگلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347.

14. نامدار، مهدي، محسن مجتبائي و مهدي سمسار: دولپه‌هاي داروئي پيوسته گلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346.

15. هدايت، صادق: فوائد گياه‌خواري، انتشارات اميركبير، تهران 1342.

16. امين، غ: گياهان سنتي ايران، مؤسسه پژوهشهاي گياهان داروئي ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي، خرداد ماه 1370.

17. رجحان، م: دارو و درمان گياهي، سازمان آموزش و انتشارات علوي، بهار 1374.

 

ج ـ منابع از پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي

انجام شده در دانشكده داروسازي و مركز مطالعات طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 عنوان بررسي داروهاي مؤثر بر جلوگيري از ريزش مو در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.

استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، الهه ملاز نويسنده: احمد پورساماني، بهروز شماره پايان نامه: 639 تاريخ: 1369

 عنوان: فرمولاسيون و تهيه قرص مكيدني ضد گلودرد و فارنژيت با منشاء گياهي و با مشخصات استاندارد و بررسي باليني تأثير آن.

استاد راهنما: سليمان افشارپور، محمود فلامرزيان، نظام‌الدين برجيس. نويسنده: آزيدهاك، اكرم شماره پايان‌نامه: 724 تاريخ: 1369

 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فتوشيميائي مقدمات انواع گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان بومادران به مصرف مي‌رسند.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول. نويسنده: امين زر سيروس تاريخ: 1370

 عنوان: فرمولاسيون و ساخت داروي گياهي جلوگيري از حاملگي و بررسي اثر آن در موش سفيد.

استاد راهنما: فريبرز معطر، ليلا برجيان نويسنده: احمدي، منيرالسادات شماره پايان‌نامه: 756 تاريخ: 1370

عنوان: تهيه يك فرمولاسيون گياهي حاوي فلورايد از چاي سياه.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، نوشين قائم مقامي نويسنده: ايوبي، افشين  شماره پايان نامه: 779 تاريخ: 1370

عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داروي ضد ديابت از گياه مريم گلي افيسينال.

استاد راهنما: فريبرز معطر، عبدالرحيم امامي نويسنده: آخاني، عبدالرضا شماره پايان نامه: 936 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي اثرات عوامل زراعي (رطوبت و كود ازت) بر روي ميزان كل آلكالوئيدهاي داتورا.

استاد راهنما: اكتر مستأجران، فريبرز معطر نويسنده: اصغري، غلامرضا شماره پايان نامه: 597 تاريخ: 1366

عنوان: بررسي آزمايشگاهي داروهاي گياهي مؤثر برمالاسزيا (تينه ورسي كالر) و اثر مقايسه‌اي باليني اين دارو.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، شهلا شادزي، مرتضي مقدادي نويسنده: احمدزاده، محمدرضا شماره پايان نامه: 920  تاريخ: 1372

عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي گياه بادرنجبويه Melissa officinalis خودرو موجود در شمال ايران.

استاد راهنما: نصراله قاسمي دهكردي،‌ يعقوب امن‌زاده نويسنده: اصغريان، بهروز شماره پايان نامه: 879 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي اثر فرآورده‌هاي مموضعي از گياه Ammi majus L. برپسوريازيس

استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، شهلا انشائيه نويسنده: آل بويه، محمود شماره پايان نامه: 832 تاريخ: 1371

عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني گياهان دارويي ضدبرص

استاد راهنما: فريبرز مقطر، شهلا انشائيه نويسنده: افيوني، بدرالسادات شماره پايان نامه: 546 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي آثار ضد ميكروبي كرفس بومي ايران

استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: امامي، شهين شماره پايان نامه: 112 تاريخ: 1350

عنوان: بررسي مواد مؤثر و اثر ضد الكلي دانه كدو حلوائي ايران

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: ازلي، عنايت‌اله شماره پايان نامه: 171 تاريخ: 1353

عنوان: بررسي كمي و كيفي افدرين در منتخبي افدرهاي ايران

استاد راهنما: فريبرز معطر، هادي صمصام شريعت  نويسنده: آذرباني، نورالدين شماره پايان نامه: 232 تاريخ: 1355

عنوان: عنوان بررسي اثر ضد التهابي گياه تودري و اكليل الملك

استاد راهنما: به راهنمايي فريبرز معطر نويسنده: امام، پرويز شماره پايان نامه: 274 تاريخ: 1355

عنوان: فرمولاسيون و بررسي كلينيكي فرآورده ضد فشار خون از گياهان

 استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: انصاريپور جرم افشاري، سيف‌الله شماره پايان نامه: 463 تاريخ: 1363

عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه پرسياوشان

استاد راهنما: فريبرز معطر، كامبيز حاذقي نويسنده: آزادراد، شهرام شماره پايان نامه: 478 تاريخ: 1364

عنوان: بررسي اثر حد قارچي حنا

 استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: الهياري، ميترا شماره پايان نامه: 581 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي (ضد كچلي) برگ و پوست ميوه گردو

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: بحريپور، احمد شماره پايان نامه: 698 تاريخ: 1369

عنوان: تهيه فرآورده‌هاي واژينال ضد قارچي از عصاره سير و بررسي تأثير آن

 استاد راهنما: به راهنمايي فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، مينا حسن زهرائي نويسنده: بي‌نائي، قدرت‌اله شماره پايان نامه: 723 تاريخ: 1369

عنوان: بررسي باليني داروهاي گياهي مؤثر بر تينا ورسي كالر Tinea versicolor

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، شهين شادزي نويسنده: برادران جميلي، شهين شماره پايان نامه: 762 تاريخ: 1370

عنوان: تهيه يك فرمولاسيون گياهي حاوي فلورايد از چاي سبز به شكر دهانشويه

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، كياندخت شفيعي، نوشين قائم‌مقامي نويسنده: بيابانكي، عباسعلي شماره پايان نامه: 1009 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه زيتون تلخ Melia azadrach

استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: بابائي‌پور تبريزي نژاد، ارمكان شماره پايان نامه: 848 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي گياهانيكه داراي خاصيت مسهلي هستند.

استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: برازنده، بهرام شماره پايان نامه: 76تاريخ: 1345

عنوان: بررسي ضد التهابي گياهان افسنتين  

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: باب هادي عشر، اكبر شماره پايان نامه: 242  تاريخ: 1355

عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي خاكشي Sisymbrium sophia

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: باقي، افسر شماره پايان نامه: 411 تاريخ: 1359

عنوان: بررسي اثر كاهش دهندگي قند خون توسط پوست سخت ميوه گردو

 استاد راهنما: منصور برومند، سليمان افشاريپور نويسنده: بهشاد، محمد شماره پايان نامه: 425 تاريخ: 1360

عنوان: بررسي مواد متشكله سه گياه مختلف كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان بادرنجبويه مصرف مي‌گردد.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: بيريائي، زهره شماره پايان نامه: 577 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي داروهاي گياهي مؤثر بر گچلي در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون مناسب.

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: بديعي، زهرا شماره پايان نامه: 601 تاريخ: 1366

عنوان: بررسي اثرات درمان گياهان صبرزرد، بابونه و هميشه بهار برسوختگي

 استاد راهنما: كياندخت شفيعي، سليمان افشاريپور، احمد اميري نويسنده: پرياوي، علي شماره پايان نامه: 933 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي داروهاي ضد تشنج در پزشكي سنتي ايران

 استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: پرستگاري، عبدالامير شماره پايان نامه: 200 تاريخ: 1354

عنوان: بررسي فرآورده مختلف تهيه شده از پريكاپ ميوه گياه سنجد `Elaegnus angusitfolia بر روي اولسرهاي دهان

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا انشائيه نويسنده: پيرواوليا، محمدجواد شماره پايان نامه: 884 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي اثر ضد قارچي عصاره پوست ميوه مركبات (ليموترش، ليموشيرين، پرتغال، نارنج، نارنگي، گريپفروت)

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: پورخليلي، شهناز شماره پايان نامه: 834 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي داروهاي ضد ميكروبي در پزشكي سنتي ايران و اثر ضد ميكروبي حنا استاد راهنما: فريبرز معطر، حسين قزويني‌زاده

نويسنده: پيران‌ويسه، مينا شماره پايان نامه: 303 تاريخ: 1356

عنوان: بررسي داروهاي صفراآور و برطرف كننده سنگ صفرا در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون مناسب.

استاد راهنما: فريبرز معطر، هوشنگ دانشگر نويسنده: تركي‌نژاد، صديقه شماره پايان نامه: 667 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي ساخت و مطالعه باليني يك فرمولاسيون جديد مؤثر بر ترك اعتياد به مواد افيوني از منشاء گياهي

استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: تشكري بافقي، جواد شماره پايان نامه: 866 تاريخ: 1372

 عنوان: بررسي اثر ضدقارچي دارچين

 استاد راهنما: فريبرز معطر، مينا حسن‌زهرايي نويسنده: توكلي، پروانه شماره پايان نامه: 793تاريخ: 1371

عنوان: اثر برگ زيتون بر التهاب

 استاد راهنما: عباس اديب نويسنده: جنتي، پرويز شماره پايان نامه: 120 تاريخ: 1351

عنوان: مطالعه و بررسي اثر ضد حاملگي گياهان چشمك و لاله عباسي

استاد راهنما: روبرت سي پارنت نويسنده: جلال، سيد  مسعود شماره پايان نامه: 304 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه Puliccaria gnaphalodes

استاد راهنما: فريبرز معطر، مرتضي عسگري نويسنده: مشيدي، حميدرضا شماره پايان نامه: 498 تاريخ: 1364

عنوان: بررسي اثرات ضد ميكروبي برگ و پوست ميوه گردو

استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: جواهي، رضا شماره پايان نامه: 680 تاريخ: 1364

عنوان: علف (Hypreicum perforatum L.)، فارماكوگنوزي و بررسي كيفي و كمي مواد متشكله آن در مقايسه

استاد راهنما: به راهنمايي نصراله قاسمي دهكردي، فريبرز معطر نويسنده: حريري، آرزو شماره پايان نامه: 763 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي و فرمولاسيون يك داروي كاهنده اشتها از منشاء گياهي و مطالعه تأثير آن در كم كردن وزن.

 استاد راهنما: فريبرز معطر، مرتضي صفوي نويسنده: حاجي صادقيان، زهرا شماره پايان نامه: 1030 تاريخ: 1374

عنوان: بررسي فارماكوگنوزي گياهاني كه تحت نام خاكشي در بازار دارويي ايران مصرف مي‌شود.

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: حجتي، محمدحسن شماره پايان نامه: 820 تاريخ: 1371

عنوان: بررسي اثر ضد قاچي عصاره سدالو آلكالوئيدهاي استخراج شده از آن

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: حسنوند، فرزاد شماره پايان نامه: 801 تاريخ: 1371

عنوان: حناي ايران

استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: حكائيان، منوچهر شماره پايان نامه: 57 تاريخ: 1342

عنوان: بررسي اثرات منتخبياز داروهاي سنتي مؤثر بر سنگهاي تشكيل شده مجاري ادراري

 استاد راهنما: فريبرز معطر، محمد سوزنگر نويسنده: حجازي، مصطفي شماره پايان نامه: 265 تاريخ: 1355

عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي بالنگو

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: حقيري، شهناز شماره پايان نامه: 387 تاريخ: 1359

عنوان: بررسي گونه‌هاي مختلف بابونه در استان اصفهان و بررسي چگونگي كشت و اهلي كردن گونه استاندارد آن.

استاد راهنما: سيدهادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: حاج هاشمي، ولي‌ا شماره پايان نامه: 607 تاريخ: 1359

عنوان: بررسي برخي آثار فارماكولوژيك يك دانه گياهان Brassica napus, Descurania sophia بررات (اثر بر غده)

استاد راهنما: به راهنمايي علي حائري، سليمان افشارپور نويسنده: حسن‌زاده مهارلوئي، فرشيد شماره پايان نامه: 621 تاريخ: 1367

عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني داروي گياهي مؤثر بر پروستات

استاد راهنما: فريبرز مقطر، بدلاه موزون نويسنده: خوش اقبال، عمر شماره پايان نامه: 756 تاريخ: 1370

عنوان: بررسي، شناخت و تشخيص موارد اختلاف در مواد متشكله دم ميوه در آلبالو و ارقام مختلف دم گيلاس.

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمدرضا رحيمي‌نژاد نويسنده: خواجه كريم‌الديني، افسانه شماره پايان نامه: 772 تاريخ: 1370

عنوان: ساخت و بررسي باليني فرمولاسيون گياهي مؤثر بر هيپروتروفي پروستات

 استاد راهنما: فريبرز معطر، يداله موزون، محمود فلامرزيان نويسنده: خواجه مرجاني، غلامرضا شماره پايان نامه: 939 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي برخي از گياهان سنتي پائين آورنه قند خون

 استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: خواسته، قاسم شماره پايان نامه: 229 تاريخ: 1354

 عنوان: بررسي تركيبات شيميائي و اثرات ضد ميكروبي متجاوز از 150 گونه گياهان ايران

 استاد راهنما: يعقوب آينه‌چي، محمد صالحي‌سورمقي، فريبرز معطر نويسنده: خليل‌زاده، خوشخو شماره پايان نامه: 416 تاريخ: 1361

عنوان: گياه شناسي و بررسي شيميائي كيفي مقدماتي و فارماكولوژي زرين گياه

استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: خدائي، فرهاد  شماره پايان نامه: 542 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي باليني اثرات درماني زرين گياه

 استاد راهنما: به راهنمائي هادي صمصام شريعت، مسعودپور مقدس، علي موحديان و تقي. نويسنده: خليليان، احمد شماره پايان نامه: 612 تاريخ: 1367

عنوان: بررسي گياهشناسي و فيتوشيميائي انواع گياهاني كه در بازار داورئي ايران تحت عنوان زوفا به مصرف مي‌رسند.

استاد راهنما: هادي، صمصام شريعت نويسنده: دشتستاني، فاطمه شماره پايان نامه: 649 تاريخ: 1367

عنوان: بررسي شناخت عارضه آلرژي در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.

استاد راهنما: فريبرز معطر، الهه ملاذ نويسنده: دستمالچي، ژيلا شماره پايان نامه: 651 تاريخ: 1367

عنوان: ارائه فرمولاسيون مناسب داروئي از حنا و بررسي اثر ضد قارچي آن به روش In vitro

استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، شهلا شادزي نويسنده: نويسنده: دردكشان، محمود شماره پايان نامه: 854 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي مقدماتي گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت نام آويشن عرضه مي‌گردد.

استاد راهنما: هدي صمصام شريعت، نصراله قاسمي دهكردي نويسنده: دامن خورشيد، غلامحسين شماره پايان نامه: 815 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي كميت و كيفيت مواد متشكله گياهان درمنه تركي Artemisi Herba-alba 

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، حسن قره‌نژاد نويسنده: دهدار، فرهاد شماره پايان نامه: 790 تاريخ: 1371

عنوان: مطالعه بر روي اثر ضد ديابت يك گياه شنبليله

 استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: دستمالچي، تقي شماره پايان نامه: 186تاريخ: 1354

عنوان: فرمولاسيون بررسي باليني داوي گياهي برطرف‌كننده بوي دهان

 استاد راهنما: فريبرز مقطر، مرتضي اسكري، بهروز موسوي، كياندخت شفيعي نويسنده: دهقاني بواني، شهلا شماره پايان نامه: 562 تاريخ: 1365

عنوان: پماد كالندولا (هميشه بهار) و مقايسه اثر ضد اگزمائي آن پماد كالندولاي موجود در بازار و

استاد راهنما: علي مؤمني، هادي صمصام شريعت، كياندخت شفيعي نويسنده: ذكري، حسين شماره پايان نامه: 1028 تاريخ: 1374

عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي ميوه (گياه برگ‌بو) Laurus nobiliso

استاد راهنما: دكتر سيد هادي صمصام شريعت و عليرضا قنادي نويسنده: ذولافقاري سيچاني، بهزاد شماره پايان نامه: 981 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي داروهاي آرام‌بخش و خواب‌آور در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب

استاد راهنما: فريبرز  معطر، قراعلي اسدالهي، كياندخت شفيعي نويسنده: رضائي، زهرا شماره پايان نامه: 641 تاريخ: 1367

عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي ترك اعتياد به مواد مخدر

 استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: رفتاري، شهلاشماره پايان نامه: 744 تاريخ: 1369

عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داوي گياهي با اثر جلوگيري از شب‌ادراري اطفال

 استاد راهنما: فريبرز معطرنويسنده: روحي بروجني، حجت‌اله شماره پايان نامه: 781 تاريخ: 1370

عنوان: بررسي آهن در گياه تعناع و امكان ارائه يك فرمولاسيون داروئي مناسب

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمود فلامرزيان نويسنده: رحيمي، شاهين شماره پايان نامه: 905 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي مقدماتي گياهانيكه در بازار داروئي ايران تحت عنوان اسطوخودوس به مصرف مي‌رسند.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: رجائي بروجني، عبدالعلي شماره پايان نامه: 796 تاريخ: 1371

عنوان: ديژيتال ـ فرآورده اثرات درماني

 استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: رناسي، محمود شماره پايان نامه: 23 تاريخ: 1341

عنوان: بررسي داروهاي ضد زخم در طب سنتي ايران و اثر ضدالتهاب ريشه ختمي

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: رضائي شهناز شماره پايان نامه: 193 تاريخ: 1354

عنوان: بررسي شيميائي و فارماكولوژي ميوه گياه كاكنج از نظر خاصيت ضدآبستني در موش

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، تقي قفقازي و فريبرز معطر نويسنده: روح‌الامين، ربابه شماره پايان نامه: 438 تاريخ: 1362

عنوان: ارزشيابي كلينيكي محلولهاي مائي الكلي بر برخي آنتي بيوتيكهاي وسيع‌الطيف در درمان آكنه

استاد راهنما: فاضل شمسا، سيدمجتبي روحاني، فريبرز مقطر  نويسنده: زراعي، مهري شماره پايان نامه: 717 تاريخ: 1369

عنوان: بررسي مقدماتي فارماكوگنوزي گياه سنتي گل اروانه Salvia hydrangea D.C. موجود در بازار داروئي ايران.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: زنگاني، احمدرضا شماره پايان نامه: 851 تاريخ: 1372

عنوان: خربق سفيد Veratrum album L. آزمايشات فارماكوگنوزي آن در مقايسه با نمونه‌هاي موجود در بازار داروئي ايران.

استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي دهكردي نويسنده: زارع، مصطفي شماره پايان نامه: 807 تاريخ: 1371

عنوان: فرمولاسيون، ساخت، كنترل و بررسي باليني داروي گياهي ضد پيوره و عوارض ديگر دهان (بيماريهاي التهابي)

استاد راهنما: فريبرز معطر، نهدي صاحب جمع اتابكي نويسنده: باطني، سهيل شماره پايان نامه: 935 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي داروهاي ضد سرطان در طب سنتي ايران

 استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: سلطان الاشرافيان، احمد شماره پايان نامه: 208 تاريخ: 1354

عنوان: مطالعه گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه و ارتفاعات محدوده روستاهاي (طالخونچه، نهجير)

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: سلامت، علي‌اكبر شماره پايان نامه: 545 تاريخ: 1365

عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي با خاصيت آستم

 استاد راهنما: فريبرز معطر، حميد سهرابپور نويسنده: شفيعي علويجه، صغري شماره پايان نامه: 640 تاريخ: 1367

عنوان: بررسي اثر ضد قارچي گياه سير (در آزمايشگاه ) – Allium sativum L.

استاد راهنما: فريبرز معطر، مينا حسن‌زهرائي نويسنده: شريفي، مجيد شماره پايان نامه: 661 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي اثر ضد قارجي (برفك) گياه فلوس Cassia Fistula L.

 استاد راهنما: فريبرز معطر، جواد فيض، شهلا شادزي نويسنده: شانه‌ساززاده، مريم شماره پايان نامه: 665 تاريخ: 1368

عنوان: فرمولاسيون و ساخت يك داروي گياهي ضد تبخال از عصاره بادرنجبويه

 استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: شيري، حسين شماره پايان نامه: 907 تاريخ: 1373

عنوان: تعيين ميزان اسانس و مواد متشكله آن در گياه به ليمو (Lippia Citriodora H.B & K.) در اصفهان

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شجاعي، كاظم شماره پايان نامه: 869 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي داروي ضد ديسمنوره در طب گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب

 استاد راهنما: فريبر معطر، كياندخت شفيعي، محمد شمس اردكاني نويسنده: شفيعيان، شيوا شماره پايان نامه: 797 تاريخ: 1371

عنوان: بررسي شيميائي قارچ Pleurotus eryngii (D.C. ex.)

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شقاقي، كورش شماره پايان نامه: 283 تاريخ: 1355

عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي منطقه كوهپايه و بررسي امكان استفاده و كاربردهاي صنعتي آن.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شمس اردكاني، محمدرضا شماره پايان نامه: 596 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي گونه‌هاي مختلف گاوزبان موجود در بازار داروهاي گياهي ايران و مقايسه با گونه استاندارد

استاد راهنما: سيد هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: صالح‌زاده، عبدالرسول شماره پايان نامه: 648 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي مؤثر بر باروري در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون دارويي مناسب

 استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: صفا، اميد شماره پايان نامه: 671 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي گياهان داروئي آنتي آكنه و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب

 استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: صمصام شريعت، حميد شماره پايان نامه: 725 تاريخ: 1369

عنوان: بررسي مقدماتي داروهاي ضد آلوپسي در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا انشائيه نويسنده: صفاريه، علي‌محمد شماره پايان نامه: 788 تاريخ: 1371

عنوان: جمع‌آوري و بررسي گياهان داروئي كردستان واقع در غرب مهاباد (محدوده مهاباد، پيرانشهر، نقده)

استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي نويسنده: صبور، رمضان شماره پايان نامه: 731 تاريخ: 1369

عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داروي مؤثر بر زگيل با منشاء گياهي

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: صابري، مهدي شماره پايان نامه: 786 تاريخ: 1370

عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي و ضد قارچي اسانس گل ميخك به طريقه In-vitro

 استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي، شهلا شادزي نويسنده: صلواتي، سعيد شماره پايان نامه: 958 تاريخ: 1373

عنوان: خواص ترنجبين ايران

 استاد راهنما: محمد فتاح  نويسنده: سيد هادي صمصام شريعت شماره پايان نامه: 44 تاريخ: 1342

عنوان: اثر گياه شنبليله بر روي فشارخون

 استاد راهنما: تقي قفقازي  نويسنده: صمديان، علي  شماره پايان نامه: 230  تاريخ: 1355

عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي مرزه 

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر  نويسنده: صالحي، مهين  شماره پايان نامه: 373  تاريخ: 1359

عنوان: بررسي شيميائي داروي سنتي دم گيلاس

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور  نويسنده: صادقيان بروجني، پريوش شماره پايان نامه: 378 تاريخ: 1359

عنوان: بررسي داروهاي مؤثر بر ديابت در پزشكي سنتي ايران

 استاد راهنما: فريبرز معطر، منوچهر مصري پور، كياندخت شفيعي نويسنده: صالح، شكوفه شماره پايان نامه:619 تاريخ: 1367

عنوان: زعفران ايران

 استاد راهنما: محمد فتاح  نويسنده: ضياء، حسين  شماره پايان نامه: 536 تاريخ: 1341

عنوان: بررسي اثرات ضد تب و ضد التهابي گياه آكيله آسانتولينا          Achillea santolina از جنس گياه بومادران.

 استاد راهنما: سليمان افشاريپور، علي حائري نويسنده: طباخيان، مجيد  شماره پايان نامه: 634  تاريخ: 1367

عنوان: بررسي فارماكوگنوزي و مطالعه تأثير فرآورده‎هاي تهيه شده از كندر بر روند افزايش سرعت يادگيري و تقويت حافظه.

استاد راهنما: فريبرز معطر، حجت‎اله علائي  نويسنده: طوري، ليدا  شماره پايان نامه: 1036 تاريخ: 1374

عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي Vinca major, Vinca rosea و تعيين كمي آلكالوئيدهاي نام آنها.

 استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: طباطبائي اردكاني، بهار  شماره پايان نامه: 1011 تاريخ: 1374

عنوان: مطالعه اثر ضدورم تخم كرفس نواحي مركزي ايران

 استاد راهنما: تقي قفقازي  نويسنده: طباطبائيان، بدرالزمان  شماره پايان نامه: 107 تاريخ: 1350

عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي اكليل الملك (ناخنك)

 استاد راهنما: فريبرز معطر، سليمان افشاريپور  نويسنده: طاهري، عشرت شماره پايان نامه: 371 تاريخ: 1359

عنوان: بررسي شيميائي گياه داروئي Pulicaria gnaphalodes در بازار داروئي ايران عنوان افسنطين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: عسكري و دستجردي، صديقه شماره پايان نامه: 646 تاريخ: 1367

عنوان: بررسي خواص و تأثير موميائي خوراكي روي شكستگيهاي استخوان

استاد راهنما:فريبرز معطر، عباسعلي گودرزي نويسنده:عدسي، داوود شماره پايان نامه: 773 تاريخ: 1370

عنوان: مقايسه فارماكوگنوزي گونه خودروي جنس سرازوس Cerasus mahaleb اقلام زراعي گيلاس و آلبالو.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمدرضا رحيمي‌نژاد نويسنده: غياثي، ايرج شماره پايان نامه: 191 تاريخ: 1371

عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي گياه زبان گنجشك

 استاد راهنما: حسين قزويني‌زاده، دكتر فريبرز معطر نويسنده: عبدالهي، زهرا شماره پايان نامه: 342 تاريخ:1357

عنوان: مطالعه مقدماتي گياهشناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه كلاه قاضي (محدوده كوههاي كلاه قاضي ولاشتر).

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده:عظيمي دستگردي، مهدي شماره پايان نامه:555 تاريخ:1365

عنوان: فرمولاسيون و بررسي فارماكولوژيكي و باليني داروي ضدالتهاب با منشاء گياهي.

استاد راهنما: فريبرز معطر، علي حائري و محمدكريم شهرزاد نويسنده: عارفي، محمدباقر شماره پايان نامه: 611 تاريخ: 1367

عنوان: مطالعه گياه‌شناسي و فيتوشيميائي گياه مريم گلي Saliva officinalis كشت شده در شهر اصفهان.

استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي نويسنده: غيور، عليرضا شماره پايان نامه: 865 تاريخ: 1372

عنوان: بررسي داروهاي ضد خونريزي در پزشكي سنتي ايران و تعيين درصد تانن چاي‌هاي ايران

 استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: غلامحسين گودرزي، عفت شماره پايان نامه: 202 تاريخ: 1354

عنوان: بررسي گياهان زياد كننده شير و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب

 استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، هادي صمصام شريعت نويسنده: غفوري ميرسرائي، محمودرضا شماره پايان نامه: 428 تاريخ: 1361

عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك فرآورده موضعي گياهي با اثر ضد هيرسوتيسم.

 استاد راهنما: فريبرز معطر  نويسنده: فرحناك، كيوان شماره پايان نامه: 767 تاريخ: 1370

عنوان: داروهاي گياهي تب‌بر

 استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: فروزانفر، حسين شماره پايان نامه: 47 تاريخ: 1342

عنوان: بررسي گياهشناسي و فيتوشيميائي برخي از انواع گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان پوست بيد به كار برده مي‌شوند.

 استاد راهنما: هادب صمصام شريعت نويسنده: قهرماني، ناصر شماره پايان نامه: 806 تاريخ: 1370

عنوان: بررسي باليني اثرات قارچي فرآورده‌هاي ساخته شده از عصاره هيدروالكلي گياه آويشن شيرازي.

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي، مرتضي مقدادي نويسنده: كياني، سعيد شماره پايان نامه: 1007 تاريخ: 1374

عنوان: بررسي داروهاي ضد سوختگي در طب سنتي ايران و اثر ضد التهابي گياه ماميثا 

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: كراماتيان، بهجت شماره پايان نامه: 198 تاريخ: 1354

عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي گل اروانه (Salvia hydrangea) موجود در بازار ايران

 استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: كچوئي، فرخنده  شماره پايان نامه: 386 تاريخ: 1359

عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه كركس (محدوده كوه كركس، كوه كمر سياه)

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: كنجكار، مهرداد شمارة پايان‌نامه: 559 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي داروهاي ضد ميگرن در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.

استاد راهنما: فريبرز معطر، الهه ملاز نويسنده: كفيل، مرضيه شماره پايان‌نامه: 565 تاريخ: 1365

عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي پائين‌آورنده چربي خون

استاد راهنما: فريبرز معطر، محسن آني نويسنده: گلسرخي، ليلا شماره پايان‌نامه: 668 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي شيميائي هسته و ميوه سنجد Elaeagnus angustifolia

 استاد راهنما: فريبرز معطر، هادي صمصام شريعت، سليمان افشاريپور نويسنده: ماه بانو‌زاده، منير شماره پايان‌نامه: 660 تاريخ: 1359

عنوان: جمع‌آوري، شناسائي و بررسي مقدماتي فارماكوگنوزي گياهان داروئي استان آذربايجان شرقي (ارسباران)

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: معمارور، علي شماره پايان‌نامه: 757 تاريخ:1369

عنوان: بررسي فاماكوگنوزي چندگونه زالزالك (Crataegus) روئيده شده در ايران

  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، نصراله  قاسمي دهكردي نويسنده: محسني‌فرد، پرويز شماره پايان‌نامه: 749 تاريخ: 1369

عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي و ضد قارچي كفير در محيط در آزمايشگاه

استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: مهدي، محبوبه سادات شماره پايان‌نامه: 1046 تاريخ: 1374

عنوان: بررسي فيتوشيميائي گياه باباآدم Arctiym Lappa L.

استاد راهنما: راهنمائي سليمان افشاريپور نويسنده: منعم، احمد شماره پايان‌نامه: 949 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي گياه‌شناسي وفيتوشيميائي (تعيين مقدار ساليسين) پوست و برگ انواع بيد (Sallix spp).

استاد راهنما: سيدهادي صمصام شريعت نويسنده: مرتضوي، فريدالدين شماره پايان‌نامه: 909 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي فيتوشيميائي گياه كاسني Cichorium intybus L. روئيده شده در شهر اصفهان.

 استاد راهنما: سليمان افشاريپور  نويسنده: مقدس، آناهيتا شماره پايان‌نامه: 925 تاريخ: 1372

عنوان: ارائه مشخصات كلي و روشهاي كنترل كيفي و كمي منتخبي از داروهاي به كار رفته در پزشكي گذشته ايران.

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: معمارزاده، اميرمسعود شماره پايان‌نامه: 857 تاريخ: 1371

عنوان: بررسي اثر بي‌حس كننده موضعي برگهاي Elaeagnus angustifolia L.

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: مجاب، مهدي  شماره پايان‌نامه: 804 تاريخ: 1371

عنوان: بررسي اثرات ضدانگلي قارچ Pleurotus-spp يكي از قارچهاي بومي منطقع اصفهان

 استاد راهنما: محمود فالمرزيان  نويسنده: مشتاق فرد، علي شماره پايان‌نامه: 119 تاريخ: 1351

عنوان: بررسي خاصيت استروژنيكي و اثر محيط بر روي منتخبي از مواد متشكله گياه مريم‌گلي

 استاد راهنما: فريبرز معطر  نويسنده: مظلومي، علي شماره پايان‌نامه: 178 تاريخ: 1354

عنوان: اثر گياه جعفري بر روي فشارخون

 استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: مؤمني، مرتضي   شماره پايان‌نامه: 243  تاريخ: 1355

عنوان: مطالعه آثار فارماكولوژيكي تخم كرفس

 استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: محمدي، علي‌اصغر شماره پايان‌نامه: 267 تاريخ: 1355

عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي خارخاسك

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: مشرف‌الملك دهكردي، محبوبه شماره پايان‌نامه: 390 تاريخ: 1359

عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي كلينيكي داروهاي گياهي مؤثر بر سنگهاي مجاري ادراري

استاد راهنما: فريبرز معطر، يداله موزون نويسنده: ميزاصادقي، فاطمه شماره پايان‌نامه: 452 تاريخ: 1362

عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه گلپايگان و بررسي امكان استفاده و كاربردهاي صنعتي.

استاد راهنما: به راهنمائي هادي صمصام شريعت نويسنده: مصدق، محمود شماره پايان‌نامه: 595 تاريخ: 1366

عنوان: بررسي اثرات ضدفشار خون و ديورتيك گياه آكليله آسانتولينا

استاد راهنما: علي حائري، سليمان افشاريپور نويسنده: مدهوشي، مهدي شماره پايان‌نامه: 613 تاريخ: 1367

عنوان: بررسي گياهان داروئي منتي ضد نفص و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.

 استاد راهنما: فريبرز معطر، كيناندخت شفيعي، جواد فيض نويسنده: نجفي پيرگاني، محمدعلي شماره پايان‌نامه: 669 تاريخ: 1368

عنوان: بررسي باليني گياهان دارئي كه در طب سنتي در بيماريهاي لثه و عفونت دندان استفاده مي‌شده است.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، نوشين قائم‌مقامي نويسنده: نصيري، سالار شماره پايان‌نامه: 821 تاريخ: 1370

عنوان: مطالعه آثار فارماكولوژيكي گياه شنبليله

 استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: ناصري، زبيده  شماره پايان‌نامه: 337 تاريخ: 1357

عنوان: بررسي شيميائي و فارماكولوژيكي ساقه و برگ گياه جعفري از نظر فراكسيون پايين آورنده فشار خون.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر و تقي قفقازي نويسنده: نكوزاده، عنايت‌الله شماره پايان‌نامه: 461 تاريخ: 1363

عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي و گياهان منطقه (سر) و بررسي امكان استفاده كاربردهاي محلي

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: نعمتي، محمد كاظم شماره پايان‌نامه: 570 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي اثر ضد ميكرو.بي برگ گياه بارهنگ و تعيين MBc و MIC برگ گياهان توت سفيد و زبان گنجشك.

استاد راهنما: فريبرز معطر، محمود فلامرزيان، مرتضي اسگري نويسنده: ناظم، حبيب‌الله شماره پايان‌نامه: 579 تاريخ: 1365

عنوان: بررسي اثر ضد ديابت گياه زرشك و شنبليله و تغييرات حاصله بر روي فعاليت آنزيم هگزوكيناز در راتهاي مورد بررسي.

استاد راهنما: بهرام حقيقي، محمد سوزنگر، مسعود اميني نويسنده: نصر، نرگس شماره پايان‌نامه: 972 تاريخ: 1373

عنوان: بررسي اثر ديورتيكي گياه خارخاسك Tribulus terresstris بر روي حيوان آزمايشگاهي (خرگوش).

استاد راهنما: فريبرز معطر، مهين غروي نويسنده: نوري، زهره شماره پايان‌نامه: 998 تاريخ: 1374

عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي برگ توت سفيد Morus Alba

 استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: نوربخش، منيژه شماره پايان‌نامه: 327 تاريخ: 1357

عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان مناطق محافظت شده استان اصفهان، قمشلو، موته، كلاه قاضي.

استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: وحيدي، عليرضا شماره پايان‌نامه: 728 تاريخ: 1369

عنوان: بررسي اثر درماني قارچ Pleurotus spp

 استاد راهنما: علي حجت‌الاسلامي، حسين ضياء، ناصر حقوقي  نويسنده: وهاب آقائي، محمدرضا شماره پايان‌نامه: 140 تاريخ: 1352

عنوان: بررسي شيميائي مواد آلي غير قندي گز خوانسار

 استاد راهنما: مهدي مويدي نويسنده: هاشميه اناركي، احمد شماره پايان‌نامه: 267 تاريخ: 1355

عنوان: ورباسكوم فلاموئيدس، كشت گونه استاندارد، بررسي فارماكوگنوزي و مقايسه آن با چند نمونه موجود در ايران.

استاد راهنما: نصراله قاسمي، فريبرز معطر نويسنده: همتيان، فرنگيس شماره پايان‌نامه: 752 تاريخ: 1369

عنوان: بررسي اثر ضد حشره‌اي برگ گردو و رابطه آن با ميزان تانن موجود

استاد راهنما: ايرج جوادي، فريبرز معطر، افراسياب دهلوي نويسنده: يزدان‌پناه قرابي، روشنك شماره پايان‌نامه: 449 تاريخ: 1362

عنوان: بررسي ضدالتهابي گياه شنبليله (Trigonella foenum- Druecum)

استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: يعيني، حسين  شماره پايان‌نامه: 252 تاريخ: 1355

د ـ منابع انگليسي

1. Trease G.E., Evance W.C.: Pharmacognosy: 13th ed. Bailiare Tindal London, (1989).

2. Tyler V.E., Brady L.R., Robbers J.E.: Pharmacognosy 9th ed., Lea and fabiger Philadelphia (1988).

3. Duke J.A: CRC Hadn book of Medicinal plants. CRC press, inc Boca raton, Florida (1989).

4. Wallis T.E.: Text book of pharmacongosy 5th ed (1987).

5. Lauren J.: Herbal Medicine, The Herb Society/Rider London Melbourne sydney Auckland Johannesburg (1979).

6. Mrs. M. Grieve,: A Modern Herbal, Edited and introduced by MRSC.F.Leyel, Made and Printed in Great Britain by Hazelf Watson and Viney Limitad (1980).

7. Fawzy K: Medicinal plants in Libya, Arab Encycolpedia House, First print Run (1985).

8. Fischer, G.: Heikrauter und Arzneipflanzen, Haug Verlay, Heidelberg (1994).

9. List, F.: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer Verlag, Berlin, Vol. 1-8 (1978).

10. Hertwig, H.: Dasgrosse Buch der Heilpflanzen. Knauer Verlag, Munchen (1966).

11. Gurtner, M.: Gesund durch heikrauter. Gondrom Verlag, Bayreuth (1988).

12. Saidm, H.M.: Medicine in

بازگشت به صفحه اصلي داروهاي گياهي  و گياهان دارويي

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

   

Copyright ©2000-2008 irteb All rights reserved