تعرفه خدمات رادیولوژی و سونوگرافي

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ايران  

راديوگرافي  سرو گردن

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژی سر و گردن

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

162 رادیو گرافی کلانژیوگرافی ( تی تیوب ) هر فیلم 42420 59400
163 رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست هر فیلم 66550 95480
164 رادیوگراف ERCP  بدون دستمزد آندوسکوپیست هر فیلم 55990 80850
165 اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل ( با یا بدون PVC  ) 90970 129030
16 اوروگرافی سیع برای فشار خون حداقل برای 6 کلیشه 156640 234850
167 نفروتوموگرافی هر کلیشه 26620 39380
168 پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه ( هر کلیشه ) 50050 71830
169 پیلوگرافی رترو گراد یکطرفه ( هر کلیشه ) 33330 44880
170 پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یکطرفه ( با هر تعداد کلیشه لازم و کامل ) 130570 162800
171 پیلو گرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دو طرفه ( با هر تعداد کلیشه لازم و کامل ) 187000 248600
172 در صورت انجام پیلوگرافی یا نفروگرافی یا نفروستومی قبلی از ردیف 170 و 171 استفاده می گرد  اما چنانچه این عمل به کمک سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی انجام شوذ مبلغ مذکور به ردیفهای 171 و 172 اضافه می گردد. 111870 144210
121 رادیو گرافی نسوج نرم گردن یا نازو فانکس یک جهت 15950 23320
122 رادیو گرافی لارنگوگرافی حداقل 4 اکسپوز 66550 93280
123 رادیو گرافی ساده جهت غدد بزاقی هر کلیشه 16170 23650
124 رادیو گرافی سیالو گرافی یکطرفه هر غده بزاقی ( حداقل 4 کلیشه ) 9160 129250
125 رادیو گرافی داکریوسیستوگرافی 91960 129250
100 رادیو گرافی جمجمه رخ و نیمرخ 28380 41250
101 رادیو گرافی جمجمه نمای تاون ، هیرتز یا هر نمای دیگر هر اکسپوز 15950 23320
102 رادیو گرافی سل تورسیک (زین ترکی ) لوکالیزه نیمرخ 15950 23320
103 رادیو گرافی  کانال اپتیک هر طرف 15950 23320
104 رادیو گرافی  مجرای گوش داخلی هر فیلم 15950 23320
105 رادیو گرافی  ماستوئید یکطرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال هر اکسپوز 17380 25520
106 رادیو گرافی  استخوانهای صورت نمای روبرو 15950 23320
107 رادیو گرافی  استخوانهای صورت نمای روبرو و نیمرخ 28380 41250
108 رادیو گرافی استخوانهای مخصصو بینی نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم 18260 27390
109 رادیو گرافی سینوسهای قدامی صورت نمای واترز یا کالدول 15950 23320
110 رادیو گرافی سینوسهای قدامی صورت نمای واترزو نیمرخ 2882 42900
111 رادیو گرافی استخوان فک نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف 15950 23320
112 رادیو گرافی دندان هر فیلم ( پری اپیکال یا بایت وینگ ) 11440 15950
113 رادیو گرافی سری کامل دندان 10فیلم 74910 104170
114 رادیو گرافی سری کامل دندان در صورتیکه 14 فیلم تقاضا شده باشد 93280 135190
115 رادیو گرافی فیلم اکلوزال 17380 25520
116 رادیو گرافی پانورکس 26620 37620
117 رادیو گرافی سفالوگرام 26620 37620
118 رادیو گرافی مفصل تمپرو مندیبولر هر طرف یک فیلم 15950 33320
119 رادیو گرافی مفصل تمپرو مندیبولر هر طرف با دهان باز و بسته دو فیلم 28820 42900
120 رادیو گرافی مفصل تمپرو مندیبولر دو طرف با دهان باز و بسته 4 اکسپوز 44330 64790

راديوگرافي ستون فقرات

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژی ستون فقرات 

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

173 سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد 56320 79090
174 یورتوگرافی با ماده حاجب رتروگراد 65230 88550
175 یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد 75460 105270
176 یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G 95480 134750
177  رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هراکسپوز 25190 34980
178 رادیوگرافی هیستروسالپنگو گرافی 110000 163460
179 رادیو گرافی فیستولوگرافی با حق تزریق 76340 111320
180 رادیو گرافی توموگرافی هر عضو هر کلیشه فیلم کوچک 26620 37620
181 رادیو گرافی توموگرافی هر عضو هر کلیشه فیلم بزرگ 28380 41360
182 رادیو گرافی ستون فقرات گردن دو جهت رخ و نیمرخ 28380 41360
183 رادیو گرافی فقرات گردن 4 فیلم روبرو ، نیمرخ و ابلیک چپ و راست 48400 69960
184 رادیو گرافی فقرات گردن ( فلکسیون اکستانسیول مایل ) هراکسپوز 18700 20670
185 رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید 25190 37620
186 رادیو گرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ 36410 53900
187 رادیو گرافی فقرات کمریروبرو و نیمرخ 36410 53900
188 رادیو گرافی فقرات کمری 4 فیلم روبری نیمرخ و ابلیک چپ و راست 66990 95260
189 رادیو گرافی ایستاده فقرات روبرو و نیمرخ روی 2فلیم 44770 64680
190 هر کلیشه اضافی BENDING  یا ابلیک و .. هر فیلم 28380 41360
191 رادیو گرافی دورسولومبار روبرو  و نیمرخ 39820 59070
192 رادیو گرافی لومبو ساکرال 2 جهت 41690 61050
193 رادیو گرافی لوکانیزه هر ناحیه به تنهایی 20680 28600
194 میلو گرافی از هر ناحیه ستون مهره ای 117040 168960
195 میلوگرافی از دورسولومباربا هم کامل 145090 21022
196 میلو رگافی فقرات گردنی پشتی کمری با هم 199650 278410
197 حق تزریق اینتراتکال به مبلغ مبنا اضافه می شود 99770 215710

راديوگرافي اندام فوقانی

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژی اندام فوقانی 

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

198 رادیو گرافی استخوان باز و 2 جهت روی یک فیلم 19910 28600
199 رادیو گرافی استخوان بازو و یا ساعد یا آرنج یک جهت ( یک فلیم ) 15590 23320
200 رادیو گرافی مفصل آرنج دو جهت روی یک فیلم 20680 28600
201 رادیو گرافی استخوان ساعد 2 جهت روی یک فلیم 20680 28600
202 رادیو گرافی مچ دست یک جهت 15950 23320
203 رادیو گرافی مچ دست دو جهت 20680 28600
204 هر فیلم مچ دست ( اسکافوئید ...) 15950 23320
205 رادیو گرافی استخوانهای کف دست یک جهت 15950 23320
206 رادیو گرافی استخوانهای کف دست دو جهت 20680 28600
207 رادیو گرافی تعیین سن استخوانی هر کلیشه 2620 39380
208 رادیو گرافی انگشتان هردست یک جهت 15950 23320
209 رادیو گرافی انگشتان هر دست دو جهت 15950 24090
210 آرتروگرافی مچ دست 115390 159060

 

راديوگرافي اندام تحتانی

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژی اندام تحتانی

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

211 رادیو گرافی استخوان ران روبرو و نیمرخ روی 2 فیلم 35090 50270
212 رادیو گرافی استخوان ران 2 اکسپوز روی یک فیلم 21780 31350
213 رادیو گرافی اسکنوگرام برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مندرج 57640 87890
214 رادیو گرافی مفصل زانو دو جهت روی یک فیلم 20680 28600
215 رادیو گرافی مفصل زانو ایستاده روبرو نیمرخ روی دو فیلم 28380 41360
216 رادیو گرافی مفصل زانو روبرو ایستاده روی یک فیلم 21780 30470
217 رادیو گرافی نمای انترکندیلاریا نمای مخصوص کشکک یک فیلم 15950 23320
218 رادیو گرافی ساق پا یک اکسپوز روی یک فیلم ( گچ یا تراکشن ) 23540 34100
219 رادیو گرافی ساق پا دو اکسپوز روی یک فیلم 27500 41360
220 رادیو گرافی مچ پا یک جهت 20020 28600
221 رادیو گرافی مچ پا دو جهت 24090 34210
222 رادیو گرافی پاشنه پا 15950 24090
223 رادیو گرافی کف پا 91910 28600
224 رادیو گرافی کف پا ایستاده روبرو یا نیم رخ یک فیلم 25740 35970
225 رادیو گرافی کف پا روبرو و نیم رخ روی یک فیلم 26620 37620
226 آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب 83380 125620
227 آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب 84260 131010
228 رادیو گرافی انگشتان هر پا یک جهت 18150 25080
229 رادیو گرافی انگشتان هر پا دو جهت 19910 28600

راديوگرافي قفسه سینه

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژی قفسه سینه

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

126 رادیو گرافیشانه یک جهت ( استخوان اسکاپولا ، ترقوه مفصل آکرومیوکلاویکولار یا نمای اگزیلار یا نیمرخ ) هر فیلم 16830 25080
127 رادیو گرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر فیلم 18150 27830
128 رادیورگافی قفسه صدری نمای روبرو نیمرخ توام 33330 54120
129 رادیو گرافی کاردیاک سری یا بلع ماده حاجب 4فیلم 66550 95480
130 فلوروسکوپی تنها 20020 29480
131 برونکوگرافی یک طرفه 1333980 179740
132 رادیو گرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم 16940 24200
133 رادیو گرافی دنده ها یک طرف دو نما 2فیلم 31900 46640
134 رادیو گرافی استخوان جناغ نمای ابلیک ی نیمرخ یک فیلم 15950 23320
135 رادیو گرافی استخوان جناغ نمای ابلیک و نیمرخ توام 2فیلم 30250 43890
136 ماموگرافی یکطرفه روی 2 فیلم مخصوص ماموگرافی 49720 71500
137 مامورگافی با بزرگنمایی Magnified view  یک ناحیه 49720 62810
138 ماموگرافی دو طرفه روی 4فیلم مخصوص ماموگرافی 83270 118690
139 ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون 19910 28600
140 ماموگرافی گالاکتوگرافی یک طرفه 53240 77330
141 حق الزحمه کانولاسیون و تزریق جهت گالاکتوگرافی یک طرفه 42680 69520
142 FNA  یا FNB  توده های پستانی از یک پستان 75790 111210
143 پنوموسیستوگرافی از یک پستان و هزینه تزریق 165990 238700
144 بیوپسی پستان با دستگاه استریوتاکسی هر طرف 276870 397760
145 رادیو گرافی پرتابل در منزل هر کلیشه 70620 143990
146 رادیو گرافی پرتابل در بخش در هر مورد تعریف نشده به مبلغ مبنا اضافه می شود 85% 85%
       

راديوگرافي لگن و شکم

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژی لگن و شکم

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

147 رادیو گرافی مفصل هیپ دوطرفع یا نمای فراگ ( لگن ) 18700 27830
148 رادیو گرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل هر کلیشه 16830 26950
149 رادیو گرافی لگن خاصره هر فیلم 19470 27830
150 رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هراکسپوز اعم از رخ و مایل 16830 26950
151 رادیو گرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه دو جهت 31460 44770
152 رادیو گرافی ساده شکم خوابیده یک فیلم 20900 28600
153 رادیو گرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم 38500 57200
154 رادیو گرافی ساده شکم ایستاده یک فیلم 20790 28600
155 رادیو گرافی مری با بلع ماده حاجب ( حداقل 4 اکسپوز ) 39820 55660
156 رادیو گرافی معده و اثنی عشر ( حداقل 4 کلیشه ) 79750 114950
157 رادیو گرافی مری ، معده و اثنی عشر ( حداقل 6 کلیشه ) 98560 143770
158 رادیو گرافی ترانزیت روده های کوچک ( حداقل 4 کلیشه ) 84260 130570
159 رادیو گرافی باریم انما ( حداقل 4 کلیشه ) 103840 152680
160 رادیو گرافی باریم انما دوبل کنتراست ( حداقل 6 کلیشه ) 113960 166210
161 رادیو گرافی کله سیستوگرافی اورال ( حداقل 2 کلیشه ) 39930 60500

سونوگرافی

کد بین الملی

نوع خدمت : سونوگرافی

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

300 سونوگرافی مغر  نوزادان 49245 65835
301 سونوگرافی  چشم ( A  اسکن و B  اسکن )هر کدام به تنهایی 33075 47880
302 سونوگرافی  چشم ( A  اسکن و B  اسکن ) با هم 43050 61950
303 سونوگرافی  تیروئید و پاراتیروئید 27195 40425
304 سونوگرافی  غدد بزاقی ( پاروتید تحت فکی ) 27195 40425
305 سونوگرافی  جستجوی مایع در پلور یا آسیت هر کدام 20895 32970
306 سونوگرافی  پستان یک طرفه با پروب مخصوص 22050 37275
307 سونوگرافی  پستان دو طرفه با پروب مخصوص 36750 53865
308 سونوگرافی  قفسه سینه 31920 44940
309 سونوگرافی  شکم ( کبد ، کیسه صفرا ، طحال ، کلیتین و پانکراس ) 63945 89880
310 سونوگرافی  کبد ، کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی 34440 47880
311 سونوگرافی  کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی 31920 44940
312 سونوگرافی  کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی 19425 26565
313 سونوگرافی یک کلیه 20895 29820
314 سونوگرافی  کلیتین 31920 44940
315 سونوگرافی  پانکراس 19425 25565
316 سونوگرافی  طحال 24570 37065
317 سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شکمی 27510 41790
318 سونوگرافی آپاندیس ( لگن ، کلیه راست ، آپاندیس ) 38535 59850
319 سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری ( شامل مثانه پر) 48895 54390
320 سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری و مثانه پر و خالی ( با تعیین زریجوی ادراری ) 49560 62265
321 سونوگرافی کلیه و مجاری ادرای و پروستات و مثانه پر و خالی ( با تعیین زریجوی ادراری ) 49560 62265
322 سونوگرافی لگن با مثانه پر و خالی ( با تعیین زریجوی ادراری ) 31920 44940
323 سونوگرافی ( مثانه ، پروستات ، وزیکول سمنیال ) - لگن 31920 44940
324 سونوگرافی ( مثانه ، رحم و تخمدانها ، جستجوی IUD  ) - لگن 31920 44940
325 سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم - لگن 31920 44940
326 سونوگرافی جستجوی آبستنی خارج از رحم 34860 47670
327 سونوگرافی بیضتین 34440 52395
328 سونوگرافی بیضه پائین نیامده 55020 82005
329 سونوگرافی آدرنال یکطرفه 20580 26880
330 سونوگرافی آدرنال دوطرفه 31920 47775
331 سونوگرافی پروستات ( ترانس رکتال ) 69720 106260
332 سونوگرافی رحم و تخمدانها ( ترانس واژینال ) 69720 106260
333 سونوگرافی شکم نوزادان ( استنو زپیلورو... ) 4620 64365
334 سونوگرافی هیپ نوزادان 47775 65835
335 سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست 39375 59850
336 سونوگرافی نسج عمقی هر جای بدن ( برسری حرکات دیافراگم مدیا ستبن و...) 39375 59850
337 سونوگرافی تعیین حاملگی ، سن ، وضع جفت ، جنین و ضربان قلب 34860 47670
338 سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل 50925 62790
339 سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین 36750 53865
340 سونوگرافی برای بررسی وضع و سلامت جنین های چند قلو 36750 53865
341 سونوگرافی کالر داپلر کاروتیدیک طرف 176400 269115
342 سونوگرافی کالر داپلر کاروتید دو طرف 288435 373905
343 سونوگرافی کالر داپلر شریانی یا وریدی یک اندارم 205695 299565
344 سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی یک اندام 301245 449400
345 سونوگرافی کالر داپلر شریانی یا وریدی دو اندام 301245 499400
346 سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی دو اندام 396690 499400
347 سونوگرافی  داپلر سیاه و سفید کاروتید یکطرفه 122640 179025
348 سونوگرافی  داپلر سیاه و سفید کاروتید دو طرفه 171570 261765
349 سونوگرافی  داپلر سیاه و سفیذ شریانی یا وریدی یک اندام 150570 224070
350 سونوگرافی  داپلر سیاه و سفید  شریانی یا وریدی دو طرفه 179970 269115
351 سونوگرافی  داپلر هر عضو شکمی یا تومروهای شکمی یا لگن هرکدام 179970 269115
352 سونوگرافی  کالر داپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام 220395 343350
353 سونوگرافی  کالر داپلر کلیه ها یا بیضه ها 220395 343350
354 سونوگرافی  کالر داپلر کلیه پیوندی 176400 69115
355 سونوگرافی  کالر داپلر کبد یا ضایعات تومور 233205 359205
356 سونوگرافی  کالر داپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال 220395 343350
357 سونوگرافی  کالر داپلر رحم حامله ( رحم جفت و جنین ) 220395 343350
358 سونوگرافی  کالر داپلر آلت ( Penis )  شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپارین 404460 582015
359 سونوگرافی  کالر داپلر آلت Penis  بدون تزریق پاپارین 202230 290955
360 سونوگرافی  پرتابل در هر مورد به مبلغ مبنا اضافه می شود 80% 80%
361 سونوگرافی  شانه یا زانو 49560 70245

بازگشت به صفحه اصلي قوانين وتعرفه هاي پزشكي

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

   

Copyright ©2000-2008 irteb!  All rights reserved