تعرفه هاي  آزمایشگاهي عمومي و هورموني و سيتوپاتولوژي

پایگاه  اطلاع رساني پزشکان ایران

پذیرش و نمونه گیری

کد بین الملی

نوع خدمت : پذیرش و نمونه گیری

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

80001 پذیرش بیمار برای انجام تستهای آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا آورده شده خونگیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن 2094 4095
80003 خودنگیری از ورید با مویرگها چند بار مثل تست تحمل گلوکز 1890 2415
80004 خونگیری از بچه های 5سال و زیر 5 سال 1785 2310
80005 برداشت از واژن پروستات یا مجرا 2100 2730
80006 جمع آوری ترشح سینه 4830 6510
80007 اندازه گیری حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین 2150 2520
80008 جمع آوری شیر معده یا دوزادهه برای یک نمونه 4305 5460
80009 جمع آوری شیر ه معده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه 5151 6615
80010 نمونه گیری و برداشت از ضایعات قارچی و گان ولیشمانیا 3360 4360
80510 حق فنی خدمات آزمایشگاهی 3150

 

                                                                        تجزیه ادرار  

کد بین الملی

نوع خدمت : پذیرش و نمونه گیری

تعرفه بخش  دولتی(ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

81000 کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری با قرصهای دارویی برای تعیین بیلروبین  ، قند ، هموگلوبین ، کتونها ، لوکوسیتها ، نیتریت ،ph  وزن مخصوص ، اوروبیلینسون و غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده میکروسکوپی 3570 4515
80014 آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام حداکثر تا 2 تست 1520 2100
81015 آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی 1510 2100
84315 وزن مخصوص و گزارش کتبی  آن 1520 1785
82044 میکروآلبومینوری نیمه کمی با نوار تست 3150 4935
80018 اندازه گیری پروتئین ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین 3780 4935
80019 پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی 3150 4095
83069 تعیین مقدار هموگلوبین ، اگرالات ، سیترات و یا بنتوز در ادرار 2890 3570
84578 اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی 2890 3570
84583 اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی 2890 3570
84580 اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی 2890 3570

 

 

 تجزیه ادرار

کد بین الملی

نوع خدمت : تجزیه ادرار 

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

80024 اسید فنیل پیروویک در ادرار بروش کیفی (PKU ) 4305 5670
80025 اندازه گیری اسید هموژنتیسیک ادرار 6930 8925
80511 اندازه گیری مس 24 ساعته 6930 8925
80512 تیروزین ادرار به روش کیفی 6930 8925
82615 سیستین و همو سیستین ادرار به روش کیفی 6930 8925
83070 هموسیستین ادرار به روش کیفی 3045 3780
80028 تجسس کریستالهای پیروفسفات و اورات 1785 2520
80513 تعیین دیسمورفیک RBC  در ادرار 3150 4095

شیمی بالینی

کد بین الملی

نوع خدمت : شیمی بالینی 

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

82947 تعیین مقدار گلوکز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3150 4095
82950 تعیین مقدار گلوکز خون 2 ساعت ÷س از صرف صبحانه
(
hpp 2  )
3780 5355
82951 تست تحمل گلوکز با حداقل 4 نمونه (GIT  ) 11865 14700
84520 تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 2835 3780
82565 تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3570 4620
84550 تعیین مقدار اسید اوریک خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3570 4620
84478 تری گلیسیرید خون 4935 6615
82465 کلسترول خون 3570 4725
83718 اندازه گیری HDLc  خون 4830 6405
83721 اندازه گیری LDLc    خون 5250 7090
83719 اندازه گیری VLDLc  خون 5880 7350
80041 اندازه گیری توتال لیپید در خون 4095 4830
84295و84300 اندازه گیری سدیم خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3990 5460
84132و84133 اندازه گیری پتاسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3990 5460
82310 اندازه گیری کلر خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 4200 6090
82330 اندازه گیری دی اکسید کربن یا بی کربنات 4200 5565
80178 لیتیم 4935 6615
82310 تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار هر کدام بتنهایی 4410 6090
82330 تعیین میزان کلسیم یونیزه خون 4990 5985
84100 تعیین میزان فسفر خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3675 5355
83540 اندازه گیری آهن خون 4515 6930
83550 اندازه گیری ظرفیت اتصال آهن (TIBC  ) 6300 8400
84155 تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 3885 5775
82040 اندازه گیری آلبومین خون 3855 5355
80054 تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین 8085 11970
80514 اندازه گیری بیلروبین خون شامل (توتال و مستقیم ) 7140 9450
84450 SGOT ) AST ) 4200 5985
84460 SGOT ) ALT ) 4200 5985
84075 فسفاتاز قلیایی (ALP ) 4200 5985
84060 فسفاتاز اسیدی توتال (ACP ) 5040 6615
84066 ا سید فسفاتاز پروستاتیک 8400 10660
83615 LDH ) LD ) 12810 18060
83625  ایزو آنزیمهای LD  جداسازی و اندازه گیری 21525 23835
82550 CPK ) CK )  توتال 17325 22365
82553 CK-MB 16170 20790
82085  آلدولاز 10815 14280
82955 G6PD 15960 21525
82150  آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 9870 13490
83690 لیپاز خون 10500 13125
83570 ایزوسیترات دهیدروژناز 7510 10660
80071 سوربیتول دهیدروژناز 7510 10660
82977 گاماگلوتامیل ترانسفراز (Gamma GT ) 19530 29715
83670  لوسین آمینوپپتیداز (LAP ) 18375 24570
83915 5  نوکلئوتیداز NT-5 17535 21420
82480 اندازه گیری کولین استرازسوم 4830 5775
82482 اندازه گیری کولین استراز خون کامل 5880 7350
80515 اندازه گیری آدنوزین دآمیناز( َA.D.A ) 28350 30660
80516  اندازه گیری پیروات سرم 5670 7350
80517 اندازه گیری لاکتات سرم 5670 7350
85549 تعیین مقدار مورامیداز سرم 5880 7665
82545 کلیرانس کراتینین 7980 10710
84545 کلیرانس اوره 6090 8925

شیمی بالینی اختصاصی

کد بین الملی

نوع خدمت : شیمی بالینی اختصاصی

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

83020و83030 الکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F  بروش شیمیایی و هموگلوبین A2  بروش ستون تواما 44415 63000
80518 الکتروفورز هموگلوبین به روش سیترات آگاروز به منظور افتراق عموگلوبین های غیر طبیعی 39690 51660
80519 آزمایش ایزوپروپانل و حرارت ( تعیین  هموگلوبین ناپایدار ) 39690 52710
82488 کرماتوگرافی کاغذی  دو بعدی 12285 19425
82489 کرماتوگرافی Thin layer 37065 52605
80096  اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله (HbAIC ) 16170 20160
83655  اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن بروش جذب اتمی Fe.Zn.Cu.Hg 26985 36435
83735 اندازه گیری منیزیم خون با سایر فلزات سنگین بر.ش اسپکتروفتومتری 6460 8505
80099 اندازه گیری منیزیم یونیزه خون بروش اسپکتروفتومتری 5985 8505
83925 تجسس مواد مخدر ( مانند مورفین و مپریدین ) 18060 22575
80101 اسید استیل سالسیلیک بروش کیفی ( آسپرین ) 6195 9290
80102 اسید استیل سالسلیک بروش کمی ( آسپرین ) 7350 11865
80103 اندازه گیری باربیتوریک بطریق شیمیایی 7090 65730
80156 اندازه گیری کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیکها 49350 65730
80158 اندازه گیری سیکلوسپورین در سطح خون 35070 47670
80106 اندازه گیری سطح خونی سایر داروها 29190 35700
80107 تعیین مقدار 5 هیدروکسی اندول اسیک اسید 5-HIAA 10500 13125
83528 فاکتور داخلی (Intrinsic Factor ) 35700 44050
80125  جمع آوری عرق به هر طریق 35700 52710
80126 تعیین دلتا آمینولوولینیک اسید 17430 22000
80127 تعیین مقدار پورفیرین 3675 5775
84119 اوروپورفیرین ادرار به روش کیفی 2310 5145
84120 اوروپورفیرین ادرار بروش کمی و قطعه قطعه کردن 4725 6930
84119 کوپروپورفیرین ادرار به روش کیفی 2310 4935
84120 کوپروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن 4725 6930
84106 پورفوبیلینوژن ادرار به روش کیفی 2310 5145
84110 پورفوبیلینوژن ادرار به روش کمی 5040 6930
84577 تعیین مقدار اوروبیلین در مدفوع 9450 12600
84030و84510 اندازه گیری فنیل آلانین یا تیروزین بروش شیمیایی 28140 37800
82390 اندازه گیری سرولوپلاسمن بروش شیمایی 22000 38745
82140 اندازه گیری آمونیاک خون 14385 22000
83605 تعیین مقدار اسید لاکتیک خون 5355 8190
82055 الکل (اتانول ) برای هر نمونه بجز هوای تنفسی 8560 10710
83874 میوگلوبین (Myoglobin ) 18375 22575
84585 تعیین مقدار وانیلیل مندلیک اسید در ادرار (VMA ) 18530 23625
80521   اندازه گیری  متیل موالونیک اسید در M.M.A 17010 20370
82382  کتکول آمینهای خون یا ادرار هر کدام 18060 22575
83835 تعیین مقدار متانفرین و نورمتانفرین و اپی نفرین ادرار هر کدام 37275 52605
80111 تعیین مقدار 17- کتواستروئیدها ، در ادرار 14385 19530
80112 تعیین مقدار 17 هیدروکسی استروئیدها در ادرار 14385 19530
8013 آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک 5355 7560
80114 اندازه گیری بیلیروبین مایع آمنیوتیک 4725 6300
8361 تعیین لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک 9555 12600
832 آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test  ) 3675 5565
83500 اندازه گیری هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار 12810 29770
83505 انداز گیری هیدروکسی پرولین توتال در ادرار 12810 29770
80119 تعیین مقدار موکوپروتئینهای خون 2415 3255
8386 اسید موکوپلی ساکاریدها بروش کیفی 3570 5670
83864 اسید موکوپلی ساکاریدها بروش کمی 6615 8820
82926 اسید معده آزاد و توتال برای هر نمونه 11655 13650
8228 اسید معده آزاد یا توتال برای هر نمونه 11655 13650
83050  تعیین مقدار مت هموگلوبین ( Met Hemogolobin ) 4200 5565
83010  تعیین مقدار هاپتو گلوین بطریق شیمیایی یا کمی 4200 5565
84512 تروپونین به روش کیفی 18530 25620
80522 تروپونین به روش کمی 17010 22155
80565 تعیین میزان هموستئین 39690 42000
82760 تعیین میزان گالاکتوز خون 3675 5460
80145 تست جذب دی گزیلوز خون یا ادرار 11130 13125
80146 تست تحمل لاکتوز 11865 14960
82946 تست تحمل گلوکاکون 5985 7560
82953 تالبید تامید 48090 62895
82803 گازهای خونی شامل ( PH.PO2.CO2.HCO3 )  و ( محاسبه O2 )  اشباع 21105 30975
82375 منوکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین  بروش کمی 5985 8190
82376 منو اکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین بروش کیفی 4725 6930
80152 استن و اجسام کتونی سرم بروش کیفی و نیمه کمی 2835 3780
82180 تعیین مقدار اسمولالیته پلاسما یا سایر مایعات بدن 6930 10710
82380 اندازه گیری کاروتن خون 4620 5985
82180 اندازه گیری اسید آسکوربیک ( ویتامین C )  خون 5330 7245
84425 تیامین ( ویتامین B1 ) 30660 37800
84252  ریبو فلاوین ( ویتامین B2 ) 30660 37800
84746  فولیک اسید سرم ( ویتامین Bc ) 30660 37800
82607  ویتامین B12 30660 37800
84590  اندازه گیری ویتامین A 5985 7560
80163 Dithionite rapid test Solubility test 3570 6300
80164 Transferrin 21420 38745
80165 Transferrin Saturation 9765 12915
80532 تعیین رسپتورهای ترانسفرین 19845 34020
80166 تجزیه سنگهای ادراری و کیسه صفرا 9240 11760
80162 Digoxin 210000 36435
82728 فریتین 20790 37485

 سیتو پاتولوژی

کد بین الملی

نوع خدمت : سیتو پالوژی

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

80520 تعیین نسبت زنجیره های گلوبینی به روش Invitro  بیو سنتز 39690 52710
83030 تعیین مقدار هموگلوبین جنینی (HBF )  بروش شیمیایی 39690 4935
80082 تعیین مقدار هموگلوبین A2  ستون 17220 23310
8264 الکتروفورزیس پروتئینها 31970 43155
82664 الکتروفورزیس پروتئینها در ادرار یا مایع نخاع 31970 43155
82664 الکتروفورزیس زنجیره های گلوبین 29140 38010
82172 الکتروفورزیس لیپوپروتئینها 26670 36540
80088 هر یک از اپولیپو پروتئینها 11655 19005
80089 ایمونو الکتروفورزیس سرم یا ادرار 28875 38010
80090 الکروفورزیس ایزو آنزیمهای CK  و LD  آلکان فسفاتاز و 29870 39270
82486 ( Current Immunoelectrophoresis counter  )

CCIEC  روشهای کروماتوگرافی

29400 38850
82491 کروماتوگرافی ستونی ( مانند گاز ، مایع و HPLC  ) به روش کیفی 37065 73030
82487 کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی 12285 19425
80552 پذیرش نمونه های سیتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن 5500 10010
88107 سیتوپاتولوژی مایعات ، روش تغلیظ اسمیرو بررسی به جز نمونه های حاصل از گردن رحم یا واژن 38500 55000
88125 سیتوپاتولوژی پزشکی قانونی ( مانند اسپرم ) 24750 34320
88130 تعیین کروماتین جنسی ، اجسام بار ( Barr bodies) 26180 35090
88140 تعیین کروماتین جنسی ، اسمیر خون محیطی PMN Drumsticks 23980 31790
88155  سیتوپاتولوژی ، اسمیر ها ، گردن رحم یا واژینال تا 3 اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی ( نظیر Eatrogeic Maturationindex Index .Karyopyknotic Index 10120 16060
80553  پاپ اسمیر مخصوص نگهداری مراکز بهداشتی درمانی 10120 -
80554 سیتوپاتولوژی نمونه ادرار 38500 55000
80555 برداشت به طریق سوزن ظریف (F.N.A ) بافتهای سطحی نظیر ( تیروئید ، پستان ، پروستات ) 17490 30140
80556 بررسی میکروسک.پی و گزارش ( F.N.A ) 51700 91740
80557  بیوپسی مغز استخوان بررسی میکروسکوپی و گزارش آن میکروسکپی و گزارش 49390 87725
80588 آسپیراسیون مغز استخوان با یا بدون سل بلاک بررسی و گزارش میکروسکوپی 68750 96250

هورمونها

کد بین الملی

نوع خدمت : هورمونها

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

84480 T3 9520 15750
80169 T4 9520 15750
84479 T3 Uptake 9520 15750
84483 TSH 12495 20370
84481 FT3 12495 20370
80173 FT4 12495 20370
80174 TRH 12495 20370
84432 Thyroglobulin 24465 42630
8301 FSH 13810 18165
83002 LH 13810 18165
84146 Prolactin 15225 20370
84402و84403 Testosterone 16485 23205
80524 Free Testestrone 15330 20370
80525 DHEA-S 17115 23205
82627 DHEA 17115 23205
84144 Prgesterone 17115 23205
83498 OH Progesterone -17 20160 25830
82670  استرادیول ا استروژن 20160 26460
82677 Estriol 20160 26460
82157 Andrstenedione 22575 30975
80187 PTH 21420 29715
82308 calcitonin 22575 30975
82306 D3 25-OH Vitamin Calcifediol 28140 34230
82307 Dihydroxy Vitamin D Calciferol 28140 34230
84244 Renin 20790 29715
82164 ACE  ANGIOTENSIN CONVERTING ENAYME 31710 38745
82163 Angiotensin II 31710 38745
82808 Aldosterone 28140 35540
82668 EPO  اریترو پروتئین 41580 50400
82024 ACTH 20160 29715
82530و82533 Cortisol 15330 21315
83003 HGH 16485 23205
8019 HGH  پس از تحریک ( تزریق L-Dopa  با ورزش ) 4 نمونه 55125 87885
83525و83527 Insulin 17115 23205
84681 C-peptide 19530 26460
82943 Glucagon 19530 26460
82941 Gastrin 19530 26460
82938  گاسترین بعد از تحریک سکرتین 22050 26460
84702و84703 Beta - HCG 17115 22575
80526 Beta - HCG  با تیتراژ حداقل با سه رقت 47670 59535
84588 وازوپرسین ( ADH ) 24465 32340

انعقاد

کد بین الملی

نوع خدمت : انعقاد

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

85670 تعیین زمان ترومبین 6615 8400
85635 تعیین زمان رپتیلاز 4200 5565
80248 تعیین میزان فاکتورهای انعقادی هر یک به تنهایی (کمی ) 15750 20790
85366و85170و85362 بررسی مواد حاصل از تخریب فیبرین FDP 11290 15700
85360  لیز شدن اوگلوبولین ELT 7875 10290
85246و85247و85245 اندازه گیری ون ویلبراند فاکتور 13230 17955
85290 میزان فاکتور XIII  کیفی 11445 15225
80253 میزان فاکتور III پلاکتی 5040 6615
85302و85303 میزان پروتئین C 43575 58120
85305و85306 میزان پروتئین S 43575 58120
85300و85301  آنتی ترومبین III  یا سایر مهار کننده های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و ون ویبلراند فاکتور 45675 60900
85002  تعیین زمان سیلان خون (BT ) 1680 2625
80239  زمان سیلان با روش IVY 2730 3465
85347و85348و85345  زمان انعقاد خون (CT ) 2520 3465
85610  PT با تعیین میزان I.N.R 6405 7560
85730  PTT 6405 7560
85384و85385 تعیین مقدار فیبرینوژن 7665 9290
80244 تست حل شدن فیبرین 2415 3150
80245 تست مصرف پروترومبین 4200 5565

خون شناسی

کد بین الملی

نوع خدمت : خون شناسی

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

83051 هموگلوبین پلاسما 3885 4725
80232 آزمایش مستقیم خون از نظر انگلها ، نظیر مالاریال ، بورلیا ، تریپانوزوم 3360 4360
85441 تجسس اجسام هاینز در خون محیطی 1680 2520
80234

Red cell Mass

17220 22155
80235 Voloume Total Blood 17220 22155
80236 Volume Total Plasma 17220 22155
 

بازگشت به صفحه اصلي قوانين وتعرفه هاي پزشكي

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

   

Copyright ©2000-2008 irteb! All rights reserved