تعرفه خدمات آنژيوگرافي

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

کد بین الملی

نوع خدمت :  آنژیوگرافی دیژینال

تعرفه بخش دولتی (ریال )

تعرفه بخش خصوصی (ریال)

268 آنژیوگرافی  مغری به روش دیژیتال ( چهاررگ مغزی شامل کاروتید در طرف ورتبرال ) 122010 1895850
269 آنژیوگرافی  شریان کاروتید به روش دیژیتال یکطرفه 779570 1223090
270 آنژیوگرافی  شریان کاروتید به روش دیژیتال دو طرفه 1218800 1895090
271 آنژیوگرافی  شریان ورتبرال به روش دیژیتال یکطرفه 779570 1223090
272 آنژیوگرافی  شریان ورتبرال به روش دیژیتال دو طرفه 1218800 1895850
273 آنژیوگرافی  دیژیتال پولموناری 1069090 1541320
274 آئورتوگرافی به روش دیژیتال 1041480 1788820
275 آنژیوگرافی  دیژیتال آئورت بروش ترانس لومبار 1687400 2480500
276 آنژیوگرافی  دیژیتال شریان سلیاک 1041480 1788820
277 آنژیوگرافی  دیژیتال شریان کبدی 913660 1454310
278 آنژیوگرافی دیژیتال شریال مزانتریک یکطرفه 1041480 1788820
279 آنژیوگرافی  دیژیتال شریال کلیوی یک طرفه 1041480 1788820
280 آنژیوگرافی  دیژیتال شریال کلیوی یک طرفه 1218800 1895850
281 آنژیوگرافی  دیژیتال شریال مزانتریک تحتانی 1041480 1788820
282 اسپلنوپورگرافی دیژیتال از طریق عروق (سیلیاک ، بند ناف SMA , ...) 621500 969540
283  اسپلنوپور گرافی دیژیتال از راه جلدی ( کبد ، طحال و ... ) 497200 845240
257 ونوگرافی سلکتیو یک طرفه ژوگولر ، پاراتیروئید با سریوگرافی  518540 955460
258 ونوگرافی سلکتیو  دو طرفه ژوگولر ، پاراتیروئید با سریوگرافی 518540 955460
259 ونوگرافی مورد اخیر بدون سریوگرافی یکطرفه 340120 59430
260 ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست 518540 856130
261 ونوگرافی اندام تحتانی ( از پا تا لگن ) یکطرفه 518540 856130
262 ونوگرافی اندام تحتانی دوطرفه در یک جسه به شرط درخواست 765160 1100770
263 ونگرافی اندام فوقانی یکطرفه 454960 696080
264 ونوگرافی اندام فوقانی دو طرفه 559350 783090
265 لنفانژیوگرافی اندام تحتانی 603570 1039610
266 لنفانژیوگرافی اندام فوانی 629200 1138940
267 کاورنوزوگرافی کامل ( شامل قبل و بعد تزریق و اندازه گیری فشار ) 454960 696080
230 آنژیوگرافی  چهار رگ مغز 907390 1528890
231 آنژیوگرافی  یک چشم شامل کلیه هزینه ها ( فیلم ، چاپ ، تفسیر ) رجوع شود به ردیف 296 113520 181500
232 آنژیوگرافی  آئورت شکمی با سلکتیو یک کلیه 630740 1131130
233 آنژیوگرافی  آئورت شکمی با سلکتیو دو کلیه 768500 1238380
234 آنژیوگرافی  عروق ایلیاک دو طرفه 602250 1039610
235 آنژیوگرافی  بررسی عروق کلیه پیوند شده 602250 1039610
236 آنژیوگرافی  ترانس لومبار 602250 1039610
237 آنژیوگرافی  براکیال 602250 1039610
238 آنژیوگرافی  بررسی تمام طول آئورت سینه ای و شکمی تا دو شاخگی آئورت 602250 1039610
239 اسپلنوپور از طریق عروق ( سیلیاک ، بند ناف ، SMA  و...) 497200 807950
240 اسپلنوپور گرافی از راه جلدی ( کبد ، طحال و ... ) 372900 671220
241 آرتروگرافی شکمی سلکتیو ( سلیاک ، مزانتریک فوقانی ، کلیوی و فوق کلیوی ) با سریوگرافی برای هر شریان و یک پروژکسیون 629090 1138940
242 در صورت اضافه شدن شریان دوم اضافه بر مبلغ فوق 311740 535150
243 در صورت پروژکسیون اضافه برای هر پرويکسیون 148830 229350
244 ونوگرافی وریداجوف فوقانی یا تحتانی با سریوگرافی 382580 629860
245 ونوگرافی ورید اجوف فوقانی یا تحتانی بدون سریوگرافی 263560 476960
246 اسپلنورتوگرافی  از طریق طحال 439560 802560
247 آرتریوگرافی قوس آئورت سینه ای یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون 571670 1050390
248 آرتریوگرفی شریانهای گردنی سینه ای سلکتیو مثل کاروتید خارجی ورتبرال ، پستانی داخلی ، برونکیال هر طرف با سریوگرافی و یم پروژکسیون 630850 1138940
249 برای هر پروژکسیون اضافی دو مورد اخیر 123200 191070
250 آنژیوگرافی یک اندام یکطرف با سوزن مستقیم سریوگرافی 439560 706310
251 آنژیوگرفی یک اندام دو طرف در یک جلسه با سوزن مستقیم فوقانی یا تحتانی 517330 947870
252 آنژیوگرافی یک اندام تحتانی با کاتتر از طرف مقابل 885720 1039610
253 آنژیوگرافی یک اندام فوقانی با کاتتر 885720 1039610
254 آنژیوگرافی هر دو اندام تحتانی از زیر شریان کلیوی با سریو گرافی 630850 1138940
255 آنژیوگرافی هر دو اندام ف.قانی باقوس آئورت غیر سلکتیو 602470 1039610
256 ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوی یا فوق کلیوی یا کبدی یا بیضه با سریوگرافی 517330 955460
284 آنژیوگرافی دیژیتال ایلیاک ( لگن ) 1041480 1788820
285 ونوگرافی دیژیتال I.V.C 629090 1138940
286  آنژیوگرافی دیژیتال اندام فوقانی یک طرفه 864600 1421860
287 آنژیوگرافی دیژیتال اندام فوقانی دو طرفه 1077230 1895850
288 آنژیوگرافی دیژیتال اندام تحتانی یک طرفه 864600 1421860
289 آنژیوگرافی دیژیتال اندام تحتانی دو طرفه 107340 1895850
290 آنژیوگرافی دیژیتال اندام تحتانی یکطرفه همراه با آئورتوگرام 1041480 1605340
291 آنژیوگرافی دیژیتال نخاع 1603470 2311980
292 آنژیوگرافی دیژیتال پودندال یک طرفه 913660 1454310
293 آنژیوگرافی دیژیتال پودندال دو طرفه 932250 1491600
294 ونوگرافی دیژیتال اندام فوقانی یکطرفه 497200 754800
295 ونوگرافی دیژیتال اندام فوقانی دو طرفه و بررسی SVC 621500 870100
296  آنژیوگرافی دو چشم شامل کلیه هزینه ها ( فیلم ، چاپ ، تفسیر ) 141900 226930

بازگشت به صفحه اصلي قوانين وتعرفه هاي پزشكي

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

   

Copyright ©2000-2008 irteb!  All rights reserved