بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

وبا در ايران

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

ايران‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ تاكنون‌ 4300‏‎:‌‏‎
و‏‎ دانشگاه‌‏‎ از 28‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ مبتلا‏‎ وبا‏‎ بيماري‌شبه‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ است‌و‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ كشور‏‎ شهرستان‌‏‎ در 91‏‎ پزشكي‌‏‎ دانشكده‌علوم‌‏‎
سپرده‌اند‏‎ جان‌‏‎ نفر‏‎ تاكنون‌ 44‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ميان‌مبتلايان‌‏‎
.هستند‏‎ بالا‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ افراد 50‏‎ آنها‏‎ كه‌بيشتر‏‎
فقط 10‏‎ التور‏‎ بيماري‌‏‎ به‌‏‎ مبتلا‏‎ نفر‏‎ هر 100‏‎ از‏‎ ‌‏‎
آنها‏‎ درصد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ شديد‏‎ بيماري‌‏‎ آنها‏‎ درصد‏‎
.مي‌شود‏‎ فوت‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
سال‌ 72‏‎ در‏‎‌‏‎
بلوچستان‌ ، ‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ مواردي‌از‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ خوزستان‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ همدان‌ ، كردستان‌ ، ‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ شدت‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ سال‌ميزان‌‏‎ در‏‎
استان‌‏‎.‎شد‏‎ شايع‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ نخستين‌بار‏‎
داشته‌‏‎ قرار‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ شيوع‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ نيزهمواره‌‏‎ خراسان‌‏‎
.است‌‏‎
شبه‌‏‎ شيوع‌‏‎ دامنه‌‏‎ و‏‎ ميزان‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ‌‏‎
علت‌‏‎ هنوز‏‎:بايدگفت‏‎ متفاوت‌است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ وبا‏‎
است‌‏‎ قطعي‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ مشخص‌‏‎ علمي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎
بوده‌‏‎ شايع‌‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎ دراستان‌‏‎ هميشه‌‏‎
از‏‎ افغانستان‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ مردم‌‏‎ آمد‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ آن‌نيز‏‎ دليل‌‏‎.‎است‌‏‎
نبود‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مشكلات‌‏‎ هم‌‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ به‌شرق‌‏‎ مرزها‏‎ خارج‌‏‎
مشكل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ مسايل‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ كمبودآبريزگاه‌‏‎ يا‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ بيشتر‏‎ منطقه‌را‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ شهرها‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ روستاها‏‎ در‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ ‌‏‎
كمتر‏‎ بيشتر‏‎ مراقبت‌‏‎ و‏‎ درماني‌‏‎ و‏‎ بهداشتي‌‏‎ مراكز‏‎ وجود‏‎ دليل‌‏‎
بسيار‏‎ بيماري‌‏‎ شيوع‌‏‎ و‏‎ بروز‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ شهر‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شايع‌‏‎
گستردگي‌‏‎ و‏‎ فراواني‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بيماري‌‏‎ كنترل‌‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ بيشتر‏‎
.مي‌باشد‏‎ شهرهادشوارتر‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آلوده‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ كردستان‌‏‎ سال‌ 75‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ بروز‏‎ بيماري‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ سمنان‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎
درصد‏‎ و 31‏‎ شدند‏‎ بستري‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سال‌ 69‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ سيستان‌‏‎ استانهاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎.‎بودند‏‎ سرپايي‌‏‎
.شد‏‎ شايع‌‏‎ بيماري‌‏‎ كشور‏‎ غرب‏‎ و‏‎ جنوب‏‎ ساحلي‌‏‎ بلوچستان‌ ، استانهاي‌‏‎
كه‌ 2‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ وبايي‌‏‎ بيمار‏‎ مورد‏‎ تهران‌ 27‏‎ در‏‎ فقط‏‎ امسال‌‏‎
.شد‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ متاسفانه‌‏‎ مورد‏‎
ودرصد‏‎ زن‌‏‎ مبتلايان‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ حدود 45‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ ‌‏‎
.بوده‌اند‏‎ مرد‏‎
سال‌‏‎ بالاي‌ 2‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ ابتلاي‌‏‎ امكان‌‏‎ ‌‏‎
زير 2‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
مادر‏‎ شير‏‎ خوردن‌‏‎ مصونيت‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ گرفتار‏‎ كمتر‏‎ سال‌‏‎
.مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ حفاظتي‌‏‎ عامل‌‏‎ يك‌‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎

همه‌گير‏‎ بيماريهاي‌‏‎ مراقبت‌‏‎ شبكه‌‏‎
 ‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اطلاعات‌‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ و‏‎ به‌موقع‌‏‎ استفاده‌‏‎ به‌معني‌‏‎ مراقبت‌‏‎
طبقه‌بندي‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ و‏‎ ثبت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وقايعي‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
امكان‌‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ مسائل‌‏‎ و‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ ضعف‌‏‎ قوت‌و‏‎ نقاط‏‎
مجموع‌‏‎ به‌واقع‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ فراهم‌‏‎ بيماري‌‏‎ با‏‎ ومبارزه‌‏‎ اصلاح‌‏‎
مربوطه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎ گزارش‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ آمده‌‏‎ اطلاعات‌به‌دست‌‏‎
تا‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ شاخص‌هاي‌‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ براي‌اصلاح‌‏‎
.پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ اقدامات‌مقتضي‌‏‎
يك‌‏‎ همه‌گير ، ‏‎ بيماريهاي‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ نظام‌‏‎‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شروع‌‏‎ كشورها‏‎ بهداشتي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيوسته‌‏‎ نظام‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ مركز‏‎
متفاوت‌‏‎ همه‌گير‏‎ بيماريهاي‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ چگونگي‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ سال‌‏‎ افراد 5‏‎ در‏‎ حاد‏‎ آبكي‌‏‎ اسهال‌‏‎ بيماري‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
وبا‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ آزمايش‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ شد‏‎ مشاهده‌‏‎ بالاتر‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ مراقبت‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مشكوك‌‏‎
آشنا‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎ تعاريف‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ آنقدر‏‎ مردم‌‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
مركز‏‎ به‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ نشانه‌ها‏‎ مشاهده‌‏‎ با‏‎ خودشان‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎
‏‎ دهند‏‎ گزارش‌‏‎ منطقه‌‏‎ بهداشتي‌‏‎

نيست‌‏‎ صريح‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ پيامهاي‌‏‎
اخبار‏‎ كردن‌‏‎ پنهان‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ به‌اعتقاد‏‎
در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌‏‎ هيچ‌جا‏‎ و‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ به‌مصلحت‌‏‎ بهداشتي‌‏‎
زيرا‏‎ مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ حساس‌تري‌‏‎ اهميت‌‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ داخلي‌‏‎ مرزهاي‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ انسانها‏‎ جان‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ برزيان‌هاي‌‏‎ علاوه‌‏‎
.به‌خطرمي‌اندازد‏‎
بيماري‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ بروز‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ افراد‏‎
.مي‌افتد‏‎ به‌خطر‏‎ جانشان‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ مبتلا‏‎
بيماري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نيز‏‎ التور‏‎ بيماري‌‏‎ مساله‌‏‎ بي‌ترديد‏‎
را‏‎ بهداشتي‌‏‎ امور‏‎ مرتبط‏‎ دستگاههاي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ بومي‌ايران‌ ، ‏‎
فراگير‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ همگاني‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ دوچندان‌مي‌كند‏‎
كاهش‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ به‌ويژه‌‏‎ جمعي‌‏‎ ازطريق‌رسانه‌هاي‌‏‎
.شود‏‎ واقع‌‏‎ موثرتر‏‎ اين‌بيماري‌‏‎
پيش‌‏‎ چندي‌‏‎:مي‌گويد‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خانه‌دار‏‎ خانم‌‏‎ يك‌‏‎
اصول‌‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ مختلفي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ازطريق‌تلويزيون‌‏‎
آب‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ و‏‎ سبزي‌‏‎ غذايي‌ ، ‏‎ مواد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بهداشتي‌در‏‎
امكان‌‏‎ نيز‏‎ ابهام‌آميزي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ كسب‏‎ بهداشتي‌اطلاعاتي‌‏‎
اعلام‌‏‎ اما‏‎ مي‌كرد‏‎ گوشزد‏‎ را‏‎ واگيردار‏‎ بيماريهاي‌‏‎ ابتلابه‌‏‎
مسئولان‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ چندان‌‏‎ گويا‏‎ به‌موقع‌‏‎ وهشدارهاي‌‏‎ مستقيم‌‏‎
.نيست‌‏‎
مربوط‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ كردن‌‏‎ پنهان‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎
انسانها‏‎ از‏‎ شماري‌‏‎ جان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ همه‌گير‏‎ بيماريهاي‌‏‎ شيوع‌‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ تحت‌شعاع‌‏‎ را‏‎ مسئولان‌‏‎ مصلحت‌انديشي‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ دارد‏‎ سروكار‏‎
به‌موقع‌‏‎ و‏‎ شفاف‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌برد‏‎ سوءال‌‏‎ وزير‏‎ داده‌‏‎
.است‌‏‎ منطقي‌‏‎ تنهاراه‌حل‌‏‎
 

وبا درقم

رئيس مركز بهداشت استان قم نسبت به شيوع بيماري وبا در اين استان توسط مسافراني كه به عراق سفر كرده اند هشدار داد.
«دكتر محمدرضا حيات بخش» كه در جلسه كميته بهداشت استان قم سخن مي گفت با اعلام اينكه طي يكماه گذشته ۱۷ نفر آلوده به ويروس وبا شناسايي شده اند و يك نفر نيز به اين علت فوت كرده است در مورد گسترش سريع اين بيماري در قم و استانهاي همجوار هشدار داد و گفت: اكثر قربانيان اين نوع از بيماري وبا را اتباع خارجي و به ويژه اتباع افغاني و عراقي تشكيل مي دهند و فقط يك مورد آن مربوط به شهروندان قمي بوده است.
وي افزود: دولت بايد به طور جدي با ورود و خروج اتباع خارجي و اتباع ايراني كه به صورت قاچاق به عراق و افغانستان مسافرت مي كنند برخورد كند .وي كليه شهروندان ايراني را از رفتن به عراق بر حذر داشت و تأكيد كرد: در شرايط فعلي فضاي عراق به لحاظ بهداشتي امن نيست و به علت شيوع امراض عفوني و واگيردار مردم نبايد به اين كشور مسافرت كنند. به گفته دكتر حياتبخش چندين نفر از كساني كه به عراق مسافرت كرده اند در بازگشت به دليل وجود اپيدمي و شيوع بيماري وبا در آن كشور به اين بيماري مبتلا شده اند.
وي با بيان اينكه اين نوع از «وبا» علائم مشخصي ندارد و در مراحل ابتدايي قابل تشخيص به صورت ظاهري نيست گفت: تنها راه تشخيص آلودگي افراد آزمايش مدفوع است. و اگر اين بيماري همه گير شود كنترل آن بسيار مشكل است.
گفتني است كه رئيس مركز بهداشت قم در سخنان خود از درگذشت ۱۷ تن از مبتلايان خبر داده بود كه استانداري قم بلافاصله با ارسال فكسي به مطبوعات درگذشت فقط يك نفر را تأييد كرد و اعلام نمود كه بقيه افراد تنها مبتلا به ويروس مي باشند. استانداري همچنين درگذشت چند تن از زائران عتبات عاليات را دربازگشت به قم به علت اين بيماري تكذيب كرد و گفت اين افراد آلوده هستند .در شهر قم بالاترين ميزان مهاجران عراقي در سطح كشور - حدود ۱۱۰ هزار نفر- اقامت دارند. همچنين بخش بزرگي از افغانيهاي مقيم ايران در شهر قم زندگي مي كنند.
طي دو ماه گذشته بسياري از شهروندان شهر مذهبي قم به علت علاقه به زيارت عتبات عاليات به صورت قاچاق به كشور عراق مسافرت كرده اند و تعدادي از آنان نيز به علل مختلف در اين راه جان باخته اند.
 

بازگشت به صفحه اصلي بيماريهاي روز

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved