بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

وبا در افغانستان

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

آخرين آمار و اطلاعات راجع به وبا در ايران و كشورهاي منطقه كليك كنيد

ميان‌‏‎ در‏‎ "وبا‏‎" بيماري‌‏‎ علائم‌‏‎ مشاهده‌‏‎ تاييد‏‎‌‏‎
كشورها ، ‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ افغانستان‌‏‎ مرزي‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ افغانيهاي‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ در‏‎ صدا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎ بيماري‌‏‎ انتقال‌‏‎ خطر‏‎ زنگ‌‏‎
چه‌‏‎ هر‏‎ شيوع‌‏‎ نگران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ گزارشهايي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ "وبا‏‎" بيشتر‏‎
.است‌‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ شديدا‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ كشور‏‎
داشته‌‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎ قابل‌‏‎ تلفات‌‏‎ تاكنون‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ "وبا‏‎"
استان‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ جهاني‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
اكثر‏‎ كه‌‏‎ نفر‏‎ اخير 50‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ "بلخ‌‏‎"
"وبا‏‎" به‌‏‎ ابتلاء‏‎ اثر‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ مسن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ آنها‏‎
حداقل‌‏‎ نيز‏‎ "بغلان‌‏‎" و‏‎ "پكتيا‏‎" استانهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باختند‏‎ جان‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مرده‌اند‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏150
بر‏‎ بالغ‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ "وبا‏‎" از‏‎ جان‌باخته‌‏‎ افراد‏‎ عده‌‏‎
 .كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏يك هزار‏‎  

و اين درحالي است كه آمار مبتلايان به وبا تا كنون توسط سازمان بهداشت جهاني بيش از يكصد هزار نفر در افغانستان اعلام شده است
استان‌‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‌‏‎:داد‏‎ گزارش‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بهداري‌‏‎ وزارت‌‏‎
تاكنون‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ شيوع‌‏‎ نيز‏‎ شرق‌افغانستان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ "خوست‌‏‎"
است‌‏‎ گرفته‌‏‎ بودند ، ‏‎ مسن‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ عمدتا‏‎ كه‌‏‎ قرباني‌‏‎ هشت‌‏‎
مبتلا‏‎ "وبا‏‎" بيماري‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ ‎‏‏150‏‎"ميدان‌‏‎ حاجي‌‏‎" در‏‎ و‏‎
با‏‎ "وبا‏‎".‎است‌‏‎ وخيم‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ حدود 50‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎
بهداشت‌‏‎ كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مستقيم‌‏‎ رابطه‌‏‎ بهداشت‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎
ديده‌‏‎ بيشتر‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ رعايت‌‏‎ كمتر‏‎
.است‌‏‎ زياد‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ زمينه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
بيشتر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شيوع‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مرطوب‏‎ گرمسيري‌‏‎ بيماري‌‏‎ يك‌‏‎ "وبا‏‎"
شدن‌‏‎ آلوده‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ نبودن‌‏‎ زياد ، ‏‎ جمعيت‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ اوقات‌‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ غذايي‌‏‎ مواد‏‎ و‏‎ سبزيجات‌‏‎ و‏‎ آبها‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ درد‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ روزه‌‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ دو‏‎ خفيف‌‏‎ اسهال‌‏‎
دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ باعث‌‏‎ (‎برنجي‌‏‎ آب‏‎ حجيم‌‏‎)‎ اسهال‌‏‎ نشدن‌‏‎ درمان‌‏‎ صورت‌‏‎
بيمار‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ آبي‌‏‎ كم‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ بدن‌‏‎ املاح‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ سريع‌‏‎
.مي‌شود‏‎
 

بازگشت به صفحه اصلي بيماريهاي روز

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved