بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

اطلس رنگي  تظاهرات پوستي بيماريهاي روماتولوژي

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

 

 

Connective tissue diseases بيماريهاي بافت همبند

 • Dermatomyositis
 • Lupus Erythematosus
 • The Scleroderma Spectrum
 • Mixed Connective Tissue Disease
 • Vasculitis
 • Antiphospholipid Antibodies Syndrome
 • Panniculitis
 • Psoriasis

 • Rheumatic diseases and other systemic diseases with skin and joint involvement

 • AHA Syndrome
 • Behcet's Syndrome
 • Panniculitis
 • Polyneuropathies
 • Psoriasis
 • Palmo-Plantar Pustulosis
 • Rheumatoid arthritis
 • Sarcoidosis

 •  

  Other cutaneous manifestations of rheumatic diseases

 • Capillaritis or Purpura Simplex

 •  

  Cutaneous adverse reactions to rheumatological drugs

 • Corticosteroids
 • Non-steroid anti-inflammatory drugs
 • Dermatomyositis

 • Case 1
 • Case 2: detail of heliotrope periorbital erythema
 • Case 3: detail of periungual erythema
 • Case 4: detail of ragged cuticles and punctate cuticular hemorrhage
 • Cutaneous Lupus Erythematosus

  Acute Cutaneous Lupus Erythematosus

 • Localized ACLE: the face in SLE
 • Case 1
 • Case 2
 • Case 3
 • Case 4
 • Case 5
 • Case 6
 • Differential diagnosis: seborrheic dermatitis
 • Widespread ACLE: extensive rash with TEN-like epidermal detachment
 • The hands in SLE

   
 • Oral involvement
 • Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus

 • Case 1: response to isotretinoin (annular-polycyclic pattern)
 • Case 2: UV-B induced SCLE eruption (papulosquamous/annular-polycyclic pattern)
 • Case 3: acute photoinduced SCLE eruption (papulosquamous pattern)
 • Case 4: chronic photoinduced SCLE eruption (papulosquamous pattern)
 • Case 5: SCLE eruption (papulosquamous pattern) with SLE riesacerbation during pregnancy
 • Case 6: post-inflammatory hypopigmentation following SCLE (papulosquamous pattern)
 • Chronic Cutaneous Lupus Erythematosus

 • Discoid lesions on the face
 • Case 1
 • Case 2
 • Case 3
 • Case 4
 • Case 5: CCLE recurring after surgical excision
 • Discoid lesions on the scalp
 • Case 1: isolated plaque on the scalp
 • Case 2: extensive scarring alopecia
 • Widespread Hypertrophic Discoid LE

   
 • Perniotic LE
 • Case 1
 • Case 2
 • LE-nonspecific skin disease

 • Livedo racemosa
 • Secondary pterigium inversum unguis in a SLE patient
 • Ischemic ulcers of the lower extremities in a patient with Antiphospholipid Syndrome
 • Others

 • Lupus Band Test
 •  

  The Scleroderma Spectrum

  Systemic Sclerosis

  Face involvement in diffuse Systemic Sclerosis:

 • Case 1
 • Case 2: details of radial furrows

 • Hand involvement in diffuse Systemic Sclerosis:

 • Raynaud's phenomenon
 • The skin in systemic sclerosis
 • Sclerodactyly and shortening of the terminal phalanges
 • Dystrophic scarring of the fingertips
 • Ischemic necrosis of the distal phalanges

 • Foot involvement in diffuse Systemic Sclerosis:

 • Case 1: ischemic ulcers of the toes
 • Case 2: ischemic toe with dystrophic nail

 • Other cutaneous manifestations of Systemic Sclerosis:

 • The "neck sign": longitudinal beading and ridging
 • The "neck sign" in a patient with Raynaud's phenomenon and anti-Scl-70 antibodies
 • Calcinosis
 • Localized morphea:

 • Different stages of the clinical evolution
 • Case 1: plaque morphea with coexistent figurate erythema
 • Vasculitis

  Small-Vessel Vasculitis

  Microscopic polyangiitis:

 • Case 1
 • Cryoglobulinemic vasculitis:

 • Case 1: gangrene of the toe
 • Case 2: Koebner phenomenon
 • Case 3: retiform purpura
 • Case 4: vasculitic ulcer
 • Cutaneous leukocytoclastic angiitis:

 • Drug-induced C.L.A.: case 1
 • Drug-induced C.L.A.: case 2
 • Idiopatic C.L.A. with IgA-immune deposits in the vessel walls
 • Vasculitic urticaria with associated IgA monoclonal gammopathy
 • Others:

 • Rheumatoid vasculitis
 • Cutaneous vasculitis in a patient with chronic HCV hepatitis
 • Cutaneous vasculitis in a patient with myelodysplasia
 • Histopathology

 • Leukocytoclastic vasculitis
 •  

  Large-Vessel Vasculitis

  Giant cell arteritis:

 • Temporal arteritis

 •  

  Antiphospholipid Antibodies Syndrome

 • Ischemic ulcers of the lower extremities in a patient with antiphospholipid syndrome
 • Generalized livedo racemosa
 • Erythemato-macular patches on the face
 • Panniculitis

 • Erythema Nodosum
 • Panniculitis in a patient with chronic HCV hepatitis
 • Panniculitis in a patient with Myelodysplasia
 • Psoriasis

 • plaque-type psoriasis
 • flexural or inverse psoriasis
 • nail psoriasis
 • psoriasis of the scalp
 • Rheumatoid arthritis

 • rheumatoid nodules
 • rheumatoid vasculitis
 • بازگشت به صفحه اصلي

   

   

  عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

       Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved