بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

مدارك مورد نياز  و چگونگي دريافت - تمديد يا تعويض انواع مختلف دفترچه هاي بيمه خدمات درماني

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

صدور دفترچه خدمات درماني جهت همسر كارمندان دولت كارمندي - كاركنان دولت
صدور دفترچه خدمات درماني جهت والدين كارمندان دولت
صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزند توسط پدران كارمند
صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزند توسط مادران كارمند
صدور دفترچه خدمات درماني جهت كساني كه از استاني به استان ديگر منتقل مي شوند
صدور دفترچه خدمات درماني جهت كساني كه از قراردادي به رسمي تبديل شده اند
صدور دفترجه المثني
تمديد يا تجديد دفترچه
ابطال دفترچه
شرايط تسويه حساب
ساير اقشار خويش فرماي بستري شهري
خويش فرما روستاييان

كارمندي - كاركنان دولت

الف : صدور اوليه : تهيه فرم پرسشنامه از اداره مربوطه و تكميل نمودن آن ـ اصل شناسنامه ـ نامه تعهد كسر حق بيمه ـ فتوكپي جكم كارگزيني ـ يك قطعه عكس

ب : افزايش عائله : تهيه فرم پرسشنامه از اداره مربوطه و تكميل نمودن آن ـ ـ اصل شناسنامه ـ نامه تعهد كسر حق بيمه ـ يك قطعه عكس

تعويض :به همراه داشتن دفترچه بيمه

ساير اقشار

صدور اوليه : تهيه و تكميل فرم پرسشنامه از موسسه بيمه گزار ـ نامه موسسه بيمه گزار ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

افزايش عائله : تهيه و تكميل فرم پرسشنامه از موسسه بيمه گزار ـ نامه موسسه بيمه گزار ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

تعويض : به همراه داشتن دفترچه بيمه ـ برگ تعويض تائيد شده موسسه

خويش فرما

صدور اوليه :اصل شناسنامه كليه اعضاء خانواده ـ فتوكپي برگ اول و دوم شناسنامه سرپرست ـ يك قطعه عكس براي هر نفر

افزايش عائله : دفترچه بيمه سرپرست ـ اصل و فتوكپي شناسنامه مورد نظر ـ يك قطعه عكس

تعويض :به همراه داشتن دفترچه بيمه

تمديد : به همراه دفترچه بيمه ـاصل شناسنامه

روستائيان

صدور اوليه : تحويل فرم روستائي از اداره بيمه خدمات درماني و تائيد آن توسط خانه بهداشت و شوراي اسلامي ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

افزايش عائله : تحويل فرم روستائي از اداره بيمه خدمات درماني و تائيد آن توسط خانه بهداشت و شوراي اسلامي ـ اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس

 خويش فرماي بستري شهري

طرح پوشش بيمه افراد بيمه نشده شهري براي بهره مندي از خدمات بستري در بيمارستهاي دولتي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي (طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات درماني )

كليه افرادي كه در زمان طرح تحت پوشش هيچ يك از سازمانها و شركتهاي بيمه گر قرار نگرفته اند و از مزاياي درمان ( پايه ) محروم باشند مي توانند با در دست داشتن مدارك ذكر شده به اداره بيمه خدمات درماني استان مربوطه مراجعه و كارت مربوطه را تحويل نمايند.

صدور دفترچه خدمات درماني جهت همسر كارمندان دولت

مدارك لازم

اصل عقد نامه كه در آن شغل همسر خانه دار قيد شده باشد- درصورت اشتغال همسردفترچه صادرنخواهدشد

1

شناسنامه هاي كارمند و همسر

2

دفترچه بيمه كارمند

3

آخرين نوارحقوقي كارمند

4

صدور دفترچه خدمات درماني جهت والدين كارمندان دولت

براي صدور دفترچه خدمات درماني والدين ابتدا مي بايست با ارائه درخواست و مدارك لازم - معرفي نامه از اداره مربوطه دريافت نمايند

مدارك لازم

شناسنامه هاي كارمند و والدين

1

دفترچه بيمه كارمند

2

آخرين نوارحقوقي كارمند

3

يك قطعه عكس از هر كدام از والدين

4

صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزندان توسط پدران كارمند

مدارك لازم

شناسنامه هاي كارمند وفرزندان

1

دفترچه بيمه كارمند

2

آخرين نوارحقوقي كارمند

3

يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

4

صدور دفترچه خدمات درماني جهت فرزندان توسط مادران كارمند

درصورتي امكان دارد كه پدر داراي شغل آزاد بوده و از هيچگونه بيمه خدمات درماني و يا بيمه تآمين اجتماعي استفاده ننمايد

مدارك لازم

تكميل فرم مربوطه

1

شناسنامه هاي كارمند و همسرو فرزندان

2

آخرين نوارحقوقي كارمند

3

يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

4

صدور دفترچه خدمات درماني در مورد افرادي كه ازاستاني به استان ديگر  منتقل مي شوند

مدارك لازم

حكم انتقال

1

شناسنامه هاي  افراد تحت تكفل

2

كليه دفترچه هاي بيمه قبلي

3

آخرين نوارحقوقي كارمند

4

يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

5

  صدور دفترچه خدمات درماني درمورد افرادي كه از قراردادي 7% به رسمي 9% تغيير وضعيت داده اند

مدارك لازم

حكم آزمايشي

1

شناسنامه هاي  افراد تحت تكفل

2

كليه دفترچه هاي بيمه 7% قبلي

3

اصل عقد نامه براي صدور دفترچه همسر

4

يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

5

.

صدور دفترچه خدمات درماني المثني براي كارمند و يا افراد تحت تكفل كه دفترچه آنها مفقود شده است

مدارك لازم

استشهاد از اداره مربوطه مبني بر تآييد مفقود شدن دفترچه

1

شناسنامه فردي كه دفترچه بيمه آن مفقود شده است

2

آخرين نوار حقوقي كارمند

3

دفترچه بيمه كارمند

4

يك قطعه عكس از فرد متقاضي

5

يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

6

تمديد و يا تجديد دفترچه بيمه

مدارك لازم

دفترچه بيمه كارمند

1

آخرين نوار حقوقي كارمند

2

دفترچه بيمه فرد متقاضي

3

براي فرزندان پسر بالاي 18 سال گواهي اشتغال به تحصيل

4

براي فرزندان دختر بالاي 15 سال اصل شناسنامه

5

يك قطعه عكس براي هر فرد بالاي 2 سال سن

6

ابطال دفترچه

درموارد زير ابطال دفترچه ضروري مي باشد

همسر فوت يا متاركه نمايد

1

والدين فوت ويا كارمند انصراف دهد

2

فرزند دختر ازدواج نمايد

3

فرزند پسر به سن قانوني برسد و يا تحصيلاتش تمام شود

حداكثر سن اشتغال به تحصيل دردانشگاهها و مؤسسات اموزش عالي تا 25 سال مي باشد

4

مدارك لازم

در صورت فوت گواهي فوت

1

درصورت ازدواج عقد نامه يا شناسنامه

2

آخرين نوار حقوقي كارمند

3

دفترچه بيمه كارمند و فردي كه دفترچه اش بايد باطل گردد

4

در صورت انصراف درخواست كتبي از اداره مربوطه

5

تسويه حساب كارمندان 9%به صورتهاي زير مي باشد

كاركنان بازنشسته كه در اين صورت كدهاي بيمه آنان را تغيير داده و كد بازنشستگي در دفاتر آنها قيد مي گردد

1

 كاركنان باز خريدي كه دفاتر آنها را گرفته و از طريق اسناد پزشكي ابطال مي گردد

2

كاركناني كه به مرخصي بدون حقوق مي روند به دو صورت مي باشد

كاركناني كه دفاتر خود را نگه مي دارندو كليه حق بيمه سهم كارمند و كارفرما را پرداخت مي نمايند

الف

كاركناني كه دفاتر خود را ابطال مي نمايند كه به اسناد پزشكي معرفي شده و دفاتر بيمه خود و افراد تحت تكفل را باطل مي نمايند و پس از اشتغال به كار مجدد براي آنها اقدام به صدور دفاتر مي شود

ب

3

بازگشت به صفحه اصلي  بيمه هاي درماني

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved